BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mustafakemapaşa'da iki adet kaynak kuyu kiraya verilecektir

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesinde Yer Alan 2 Adet Kaynak Suyunun 5 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA'daki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (BUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi, Sünlük Mahallesinde Yer Alan 2 Adet Kaynak Suyunun 5 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi BUSKİ İhale Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi uyarınca açık teklif arttırma usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 adet su kaynağından kiraya verilecek toplam debi miktarı Q= 3,00 lt/sn’dir.
İhalesi 22/08/2019 Perşembe günü Saat 11:00 ’da Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6 D Blok 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odasında yapılacaktır.
Tahmini bedeli 1.335.000,00 TL/Yıl +KDV 'dır.
İhale dökümanı Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6 K Blok 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa’daki BUSKİ Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir veya KDV dahil 250,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kâğıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin veya ilk ilanın yayınlandığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- En az 40.050,00 TL tutarında geçici teminat,
5- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz),
Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 2. ve 3. maddedeki belgeleri vermeleri gerekmektedir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Genel Müdürlüğümüz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir, ilan olunur.

ADRES : TELEFON: 0(224) 2702830/2410
BUSKİ Genel Müdürlüğü
Acemler/BURSA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR