MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kum-çakıl işletme ruhsat sahası ihale edilecektir

MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960824
Şehir : Malatya / Pütürge
Semt-Mahalle : TAŞMIŞ MAH. / PÖTÜRGE
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MALATYA 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BUSABAH 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2886
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi Sultan Sokakta Şiro Çayı Yatağı İçerisinde Bulunan Erişim:3356603  Sayılı 3,64 Hektar Yüzölçüme Sahip Bulunan I(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl) İşletme Ruhsat Sahası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine  göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

MALATYA İLİ PÜTÜRGE İLÇESİ TAŞMIŞ MAHALLESİ SULTAN SOKAKTA ŞİRO ÇAYI YATAĞI İÇERİSİNDE BULUNAN ERİŞİM:3356603 SAYILI 3,64 HEKTAR YÜZÖLÇÜME SAHİP BULUNAN I(a) GRUBU MADEN (KUM-ÇAKIL) İŞLETME RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 16. Maddesinin 2. fıkrası ile Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi Sultan Sokakta Şiro Çayı Yatağı İçerisinde Bulunan Erişim:3356603 Sayılı 3,64 Hektar Yüzölçüme Sahip Bulunan I(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl) İşletme Ruhsat Sahası 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilecektir.

 1. İhale tarihi ve yeri:

İhale, 16.04.2019 Salı günü saat 14.00’ da
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
Adres: Karakavak Mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA

 1. İhale konusu işin adı, cinsi, miktarı :
 • 3,64 Hektar Yüzölçüme Sahip 3356603 Erişim Numaralı I(a) Grubu Maden (Kum-Çakıl) İşletme Ruhsat Sahasının ruhsatlandırmaya esas ihalesi
 1. İhaleye Konu İşin Yeri, sınırı, yüzölçümü, pafta, ada ve parsel numarası ve durumu:

Malatya İli Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi Sultan Sokak Sınırları dahilinde Şiro Çayı Yatağında bulunan 3356603 Erişim numaralı, 3,64 Hektarlık alanda aşağıdaki koordinatlarda, bulunan Maden (Kum-Çakıl) Sahası Ruhsat İşletmesi.

S. Y X S. Y X
1 483630 4230652 2 483720 4230575
3 483561 4230482 4 483408 4230451
5 483385 4230558
 1. İhalenin tahmin edilen bedeli :

147.420,00 TL + (KDV) Taban İhale bedel üzerinde ihale yapılacaktır.

5.İşin süresi : İhale Şartnamesinin 14. Madde hükümleri gereği ihaleyi kazanan ilgili 2 (iki) ay içerisinde Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
6. Teminat Miktarı: İhale Şartnamesinin 7. Madde hükümleri gereği istekliler söz konusu maden işletme ruhsat sahası ihalesine katılabilmek için ihale taban bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin % 20 ‘sinden az olmayacak şekilde teminat vereceklerdir.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
a)Tedavüldeki Türk parası. ( T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına nakit yatırılarak alınan belge)

 1. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, “kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü” içeren teminat mektupları.
 2. Devlet tahvilleri ve hazine bonoları.

İhale Taban Bedeli ve verilen teklifin % 20’ sinden az oranda teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
Teminat olarak sunulan teminat mektupları süresiz olmalıdır. Nakit olarak yatırılan ihale teminat dekontunun üzerinde; teklif sahibinin adı/soyadı ve işin adı veya teklif verilen sahanın Erişim numarası yazılması gerekir.
Kabul edilebilir bir teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
d- Teminatların iadesi: İdarenin kararına göre ihale üzerinde kalan isteklinin teminatı hariç diğer isteklilerin teminatları ihale Komisyon Kararından sonra iade edilecektir.

7.İhale Doküman Bedeli ve Görüleceği Yer: İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde idareden (Malatya YİKOB İhale Birimi) bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacakların 250,00 TL. şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Malatya Merkez şubesi nezdinde bulunan Malatya YİKOB' a ait TR310001000183678583555014 Nolu Banka Hesabına yatırması gerekmektedir.
İhale İlanına ve dosyasına www.malatyayikob.gov.tr internet adresinde de ulaşılabilinir.

8.İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

 1. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanın Aslı veya Noter tasdikli kimlik belgesi,
 2. Son altı aya ait kanuni ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak adres beyanı,
 3. Tüzel Kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Vekâleten iştirak edilecek ise Noter tasdikli vekâletname, vekâleten iştirak edenin imza sirküsü,
 5. Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya Banka Teminat Mektubu
 6. İhale dökümanının alındığına dair 250,00-TL'lik banka makbuzu,
 7. 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin ihale gününden önceki son 15 gün içerisinde alınmış belge.
 8. 15.526,00 TL (Onbeşbinbeşyüzyirmialtı Türk lirası) tutarındaki işletme ruhsat taban bedelinin Ziraat Bankası Malatya Şubesindeki TR150001000183678583555011 Iban numaralı Banka Hesabına ödendiğini gösterir dekont (dekontun açıklama bölümüne “Erişim:3356603 sayılı sahanın işletme ruhsat taban bedelidir.” Ibaresinin yer alması veya elle yazılması halinde talep sahib itarafından dekontun imzalanması gerekmektedir.)
 9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 10. Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)
 11. Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirkülerini ihale saatine kadar İdareye sunmaları gerekmektedir.
 12. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

11. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
İlişkin belgeleri eksiksiz olarak vereceklerdir.
9- Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ile ilgili olarak, 2886 Sayılı Kanununun 46. maddesi hükümleri uygulanacaktır.
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR