MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Jeotermal kaynak ruhsat sahaları ihale edilecektir

MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları  Şubesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI


1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen, jeotermal sera ısıtmasına uygun 1 ( Bir ) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şubesinde, 30.12.2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacaktır.
3) İhale ile 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek alanın nitelikleri aşağıdaki gibidir.

1 Nolu Saha..................................................................................................................................

İli : Manisa Alanı : 16,9 hektar
İlçesi : Salihli Muhammen Bedeli : 2.505.518,97TL
Beldesi : - Geçici Teminat Bedeli : 75.165,57 TL
Mahallesi-Mevkii : Hasalan
Pafta No : K20d4
Erişim No : 3179690

JEOTERMAL KAYNAK İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

POLİGON 1 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Y(SAĞA) 594425 594330 595000 595015
X(YUKARI) 4263095 4263340 4263425 4263150


4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir;

  1. Gerçek kişiler için;
  1. Müracaat dilekçesi,
  2. T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
  3. Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,
  4. Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
  5. Noter Tastikli imza beyannamesi,
  6. Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri,
  7. Her sayfası imzalanmış şartname,

Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.
b) Tüzel kişiler için;
1- Müracaat dilekçesi,
2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri,
3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı,
4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası,
5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, eri ve imza sirküleri
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri,

  1. Her sayfası imzalanmış şartname,

9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir.
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 1000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal saha için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR