MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Jeotermal kaynak ruhsat sahaları ihale edilecektir

MALATYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Malatya İli Darende, Yazıhan ve Akçadağ İlçelerinde yer alan 4 (dört) adet Jeotermal Kaynak Ruhsat  sahalarının, 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi ne göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı


İHALE İLANI


1.5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 1.fıkrası ve c bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Malatya İli Darende, Yazıhan ve Akçadağ İlçelerinde yer alan 4 (dört) adet Jeotermal Kaynak Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi ne göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
1 Nolu Saha: Malatya İli Darende İlçesi Çaybaşı Mevkii K39 d3, K39 d4, L39 a1 ve L39 a2 paftaları ve 4.799,99 hektar alanına sahip MİGEM ER-3343103 No.lu saha

POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Y (SAĞA) 374000 382000 380000 372000
X (YUKARI) 4264000 4264000 4258000 4258000


2.Nolu Saha: Malatya İli Yazıhan İlçesi Hamidiye Mevkii K40 d3,K40 d4 paftaları ve 4.950,00 hektar alanına sahip MİGEM ER-3343100 No.lu

POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Y (SAĞA) 422500 431500 430000 421000
X (YUKARI) 4273000 4270000 4265000 4268000


3.No.lu Saha: Malatya İli Yazıhan İlçesi Fethiye Mevkii K40 d2,K40 d3, K40 d4 paftaları ve 4.950,00 hektar alanına sahip MİGEM ER-3343101 No.lu Saha

POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Y (SAĞA) 422500 424000 433000 431500
X (YUKARI) 4273000 4278000 4275000 4270000


4.Nolu Saha: Malatya İli Akçadağ İlçesi L39 b3, L40 a4 paftaları ve 4.837,32 hektar alanına sahip MİGEM ER-3342725 No.lu Saha

POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA
Y (SAĞA) 411950 417350 412600 407800
X (YUKARI) 4247575 4246027 4237950 4238600


2.Tahmin Edilen Bedel:

Sıra İlçe Mevkii Maden Grubu Alan (hektar) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Darende Çaybaşı Jeotermal Kaynak ve Mineralli Sular 4.799,99 136.757,25 TL 4.103,00 TL 17.12.2019 09:30
2 Yazıhan Hamidiye Jeotermal Kaynak ve Mineralli Sular 4.950,00 140.943,98 TL 4.228,40 TL 17.12.2019 10:00
3 Yazıhan Fethiye Jeotermal Kaynak ve Mineralli Sular 4.950,00 140.943,98 TL 4.228,40 TL 17.12.2019 10:30
4 Akçadağ - Jeotermal Kaynak ve Mineralli Sular 4.837,32 137.799,12 TL 4.134,00 TL 17.12.2019 11:00

3.İhale Şartname ve Eklerinin :
a) Alınacağı Yer : Karakavak mah. Turgut Özal Cad. No:129 Yeşilyurt/MALATYA Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimi
b) Hangi şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 250,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Ayrıca, ihale dokümanı Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı web sayfasından (http://www.malatyayikob.gov.tr) görülebilir veya temin edilebilir. Şartname bedeli Ziraat Bankası Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına peşin olarak yatırılacaktır.
4.İhalenin:
a) Yapılacağı Yer : Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Yapılacağı tarih/saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü
5.Tekliflerin
a) Verileceği Yer : Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında toplanacak ihale komisyonuna verilecektir.
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
6.İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içinde komisyona sunacaklardır.
a)Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek Kişi İstekliler:
1-Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2-Noter tasdikli imza beyannamesi
3-T.C kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
c) Tüzel Kişi İstekliler:
1-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza beyannamesi
3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunulacak olan kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin imza beyannamesi
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
f) Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminde alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
g) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminatı ödemesine ilişkin Ziraat Bankası Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi veya geçici teminat mektubu
h) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair makbuz
ı) Vergi borcu yoktur yazısı
i) Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecekler.
7. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR