TRABZON SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Doğal kaynak suyu ihale ile kiraya verilecektir

TRABZON SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Doğal Kaynak Suyu Kiralama
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 Arsin/Trabzon adresinde  TİSKİ Genel Müdürlük binası ihale salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ (TİSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


Madde 1- İhale konusu işin tanımı, niteliği, nev’i, miktarı, adresi ve hali hazır durumu:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğünün sahibi olduğu Doğal Kaynak Suyu Kiralama işi ihalesi
Kiraya verilecek Doğal Kaynak Suyunun:
İli / İlçesi :
TRABZON / Maçka
Mahaller : Hamsiköy Mah.
Mevkii : Kirazlı Yayla Mevkii
Konumları : Y:542262 , X:4500488
Toplam Kaynakların Debisi: 0,5 lt/sn
Toplam Kiralanacak Debi : 0,5 lt/sn
Kira Süresi : 10 Yıl

Madde 2- İhale Usulü:
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunun 12.09.2017 tarihli ve 127 karar sayılı Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 23. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale edilecektir.

Madde 3- İhalenin Nerede, Hangi Saatte ve Tarihte Yapılacağı:
İhale, aşağıda belirtilen tarihte ve saatlerde Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 Arsin/Trabzon adresinde TİSKİ Genel Müdürlük binası ihale salonunda yapılacaktır.

İşin Adı ve Özelliği İhale Tarihi İhale Saati
Doğal Kaynak Suyu Kiralama 18 / 11 / 2019 10:00

Madde 4- Tahmini Bedel, Geçici Teminatı ve İhale İştirak Teminatı:
Doğal Kaynak Suyunun 1 (bir) yıllık muhammen bedeli (ilk yıl kira bedeli) 61.495,20TL+KDV
Geçici teminat muhammen bedelin %3 ünden az olamaz.

Madde 5- İhale Dokümanı Genel Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Şube Müdürlüğüne 100,00-TL yatırıldıktan sonra dekont karşılığı TİSKİ Genel Müdürlüğü Yeşilyalı Mahallesi Vatan Caddesi No:13 Arsin/Trabzon adresindeki İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

Madde 6- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlik Değerlendirilmesinde Uygulanacak Kriterler;

6.1. İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak İhale saatinde İhale Komisyonuna belge karşılığında teslim edeceklerdir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası

b) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde yıl içinde alınmış onaylı nüfus cüzdan sureti,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

e) İhale dokümanının satın alındığına İlişkin Form ve vezne alındı makbuzu,

f) Geçici Teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Vergi Dairesi Başkanlığından alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) “Vergi Borcu Yoktur” yazısı

ı) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak (İhale tarihinden önceki son 1 ay içinde alınmış) “SGK Borcu Yoktur” yazısı

i) Her sayfası imzalanmış TİSKİ Kaynak Suyu Kira Şartnamesi

j) Ortak girişimler ihaleye katılabilir. Ortak girişimlerin ihaleye girmesi halinde pilot ortak ve diğer ortakları gösteren noter tarafından düzenlenmiş beyanname.
6.2. Belgelerin sunuluş şekli:
6.2.1. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personeli tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
6.2.2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ilanın 6.1 maddesi a-b-c-ç-g-h-ı bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

Madde 7- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 8- Posta yoluyla ihaleye katılmak mümkündür ancak, bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul edilir. Postadaki vaki gecikmeler ve telgraf/faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 9- İdaremiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp-yapmamakta, herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR