AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama ruhsatı verilecektir

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
374 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 4 (Dört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahası, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
1) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 2574,46- hektar alana sahip, L24-a3, L24-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 374 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon:1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

256603

257703

257704

255220

248001

248765

256602

Yukarı (X)

4247000

4247000

4245900

4245000

4245000

4248000

4248000

8. Nokta

Sağa (Y)

256602

Yukarı (X)

4247899

Poligon:2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

248000

248000

248000

Yukarı (X)

4245000

4245000

4245000

2) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 3832,27-hektar alana sahip, K24-d3, L24-a2, K24-c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 377 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.
Poligon:1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

256290

256277

256310

255299

254280

254243

254217

Yukarı (X)

4269500

4269525

4269550

4271318

4273190

4273167

4273213

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

13. Nokta

Sağa (Y)

258951

260997

260434

259115

252552

250235

Yukarı (X)

4273213

4268753

4268745

4268745

4263571

4264937

Poligon:2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

Sağa (Y)

261000

261000

261001

Yukarı (X)

4268745

4268747

4268745

3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 1835,85- hektar alana sahip, K25-a3, K25-d2, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 376 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

294695

295000

295000

305327

302411

301461

302000

Yukarı (X)

4295332

4296000

4296588

4294526

4291278

4291384

4293000

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

301241

297807

295188

295157

294752

Yukarı (X)

4293759

4294573

4295164

4295202

4295298

4) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 3300- hektar alana sahip, L24-a4, L24-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

239000

241000

241000

246000

246000

241000

241000

Yukarı (X)

4255000

4255000

4253000

4253000

4248000

4248000

4251000

8. Nokta

Sağa (Y)

239000

Yukarı (X)

4251000

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

S.N

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan
(Hektar)

Muhammen Bedel (₺)

Geçici Teminat (₺)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

SANDIKLI

--

2574,46

72.050,00

2.161,50

16.10.2019

11:00

2

SANDIKLI

--

3832,27

107.230,00

3.216,90

16.10.2019

11:00

3

MERKEZ

--

1835,85

51.370,00

1.541.10

16.10.2019

11:00

4

SANDIKLI

--

3300

92.340,00

2.770.20

16.10.2019

11:00

İhale Şartname ve Eklerinin Alınacağı Yer ve Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan istekliler, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 adresinde bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görebilirler.
İhalenin Yapılacağı ve Tekliflerin Verilerileceyi Yer :Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No : 1 ‘de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü (İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.)
Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.
Usulü:2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.
Son Teklif Verme Tarih/Saati : 16/10/2019 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.
İhaleye Katılma Belgeleri :
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri zarf içerisinde komisyona sunacaklardır.
Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.
4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel Kişi İstekliler;
1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.
2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.
3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve
imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.
*İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.
(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)
*Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.
*İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir.
*Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.
*İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
*Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
*İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.
*İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR