Yazdır

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Restoran binası kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448261
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 01.11.2016 14:00
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL ( 2. Kat, Toplantı Salonu)
Niteliği, Türü, Miktarı : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde Toplam 1159,00 m2 Devlet Ormanı üzerinde Genel Müdürlük özel bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı bulunan ihtiyaç fazlası 686,45 m2 kapalı alanlı restoran binası taşınmazının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Yapı Ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İlanı

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde Toplam 1159,00 m2 Devlet Ormanı üzerinde Genel Müdürlük özel bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı bulunan ihtiyaç fazlası 686,45 m2 kapalı alanlı restoran binası taşınmazının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin :

 1. Adresi: Fatih Ormanı Yerleşkesi, 1 No’lu İdare Binası Maslak-Şişli/İSTANBUL
 2. Telefon ve faks numarası: 0212 226 23 35- 0212 226 23 36
 3. Elektronik posta adresi: istanbulobm@ogm.gov.tr

2-Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin :

 1. Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi mevkiinde Toplam 1159,00 m2 Devlet Ormanı üzerinde Genel Müdürlük özel bütçe sabit kıymetlerinde kayıtlı bulunan 686,45 m2 kapalı alanlı restoran binası taşınmazının ihtiyaç fazlası olması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 29 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işi
 2. Yeri: , İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi Mevkii
 3. Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli: 29.418,00 TL (yirmidokuzbindörtyüzonsekiztürklirası) Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç)
 4. Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %30, tutarı 8.825,40 TL’dir. (sekizbinsekizyüzyirmibeştürklirası)
 5. Kira süresi : On (10) yıldır.

3-İhalenin

 1. Yapılacağı yer: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL ( 2. Kat, Toplantı Salonu)
 2. Tarihi ve saati: 01/11/2016-Salı 14:00

4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

 1. Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat
 2. Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu
 3. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
 4. Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
 9. Vekaletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi

Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 1. İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (d), (e,f), (g,h), ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş ortaklığı halinde teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

5- İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı) : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat ( Maslak Mah., Büyükdere Cad., No:267/1, Sarıyer/İSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 100,00 TL.’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlisi İnci Oya Suveren’den temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6- Tekliflerin Sunulma Şekli

6.1- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6.2- Teklifler 01.11.2016 Salı günü, saat 14:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ihale birimi görevlisi İnci Oya Suveren’e teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisi İnci Oya Suveren’e ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.4- İhale görevlisi İnci Oya Suveren tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7- İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

 1. Kesin teminatı yatırmak
 2. Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyerek
 3. İhale bedeli peşin olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek
 4. Ağaçlandırma bedeli, olarak ihale ilk yıl bedelinin yüzde beşi tutarındaki ödemenin peşin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının TR640001000956470301335001 IBAN nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek sözleşme imzalamak zorundadır.

e) İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ağaçlandırma bedeli ihale bedelinin yüzde beşidir. Takip eden yıllar ağaçlandırma bedelleri ise bir önceki yıl ağaçlandırma bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

f) ilk yıl kira bedelinin %5 inden oluşan ağaçlandırma bedelini sözleşmenin düzenlenmesinden önce ödedikten sonra müteakip yıllar ağaçlandırma bedelleri ise sözleşme süresinde her yıl peşin ödenir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR