GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal tesis yapımı, işletilmesi ve devredilmesi ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.02.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Şehitkâmil İlçesi, Hacıbaba Mahallesi, pafta N38c18b3a, ada 6208, parsel 3 ‘de kayıtlı 7.723,47 m² ‘lik alanda düğün salonu, dükkânlar ve kurs merkezinden oluşan sosyal tesis yapılıp, 29 yıl (Bu süreye projelerin hazırlanması ve inşaat yapımı (12 ay) dahildir.) süreyle işletilmesi ve bu sürenin sonunda kullanılabilir, teknik şartnamesindeki şartlara haiz bir şekilde Belediyemize devredilmesi işi.

2- MUHAMMEN BEDEL ve İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu işte inşaat maliyeti 14.339.945,00.-TL olup, tesisin işletilmesinin yıllık muhammen bedeli K.D.V. Hariç 52.830,00.-TL ‘dir. İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir.

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale dokümanını 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İşin geçici teminat tutarı, işin yatırım maliyeti 14.339.945,00.-TL ‘nin %3’ü olan 430.198,35.-TL ’dir. Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabilecek olup, Belediyemiz Türkiye Vakıflar Bankası Şehitkâmil Şubesi TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 iban nolu hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerin ihalesi 14.02.2018 Çarşamba günü saat 15.00 ‘de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12.00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.
A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.
a ) Teklif Mektubu,
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
C) DIŞ ZARF
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

1-Teklif mektubunu içeren İç zarf

2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5- %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

6-İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

7-Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

8-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

9-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2018 Yılı)

10- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

12-Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

13-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

14-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR