ORDU ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Avlak işletmeciliği kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00700831
Şehir : Ordu / Akkuş
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU HÜRSES 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ORDU HÜRSES 17.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taz yaylası  Örnek Avlak  İşletmeciliği İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
TAZ YAYLASI Örnek Avlağı Akkuş/ORDU
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saray Mah. Kışla Cad. No:35  Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Konusu Yerin Adı İşin Niteliği Muhammen Bedeli-Bütçesi İhale Süresi Geçici Teminat
% 3
İhale Usulü Şartname Bedeli İhale Tarihi ve Saati
TAZ YAYLASI Örnek Avlağı Taz yaylası Örnek Avlak İşletmeciliği İşi 21.075,84 TL
Döner Sermaye
10 YIL 632,28 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi uyarınca ve aynı kanunda 5577 sayılı Kanunla 25.01.2007 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda “KAPALI TEKLİF USULÜ- SÖZLÜ ARTTIRIM” 50,00 TL 01/12/2017 Saat 10:00


İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğünce 01/12/2017 Cuma Günü saat 10:00’da Taz Yaylası Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ ve SÖZLÜ ARTTIRIM” ile ihale edilecektir. İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.
İhale Şartnamesi ve ekleri XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü’nün adresinde görülebilir ve 50 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının Ordu Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR 88 0001 0002 1738 3690 51 5003 nolu hesabına yatırılacaktır.
Taz Yaylası Örnek Avlağı İşletmeciliği İşi İhalesi 01/12/2017 Cuma Günü saat 10:00’da yapılacaktır.
İhale Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü idare binasında yapılacaktır.(Saray Mah. Kışla Cad. No:35 Altınordu/ORDU)

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:
1-İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)
5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) (Tüzel kişiliğe haiz olanların ise, tüzel kişiliğin yönetim kurulu ve ortaklarına ait şahsi sabıka kaydı) kaydı olmadığına dair belge getirmek.
8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
9- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
11- İhale ilan tarihinden sonra bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
12- İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.
13-İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).
14- İdare adına alınmış (Taz Yaylası Örnek Avlağı için muhammen bedelin % 3’ü 632,28 TL) geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu.
15-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu. (teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.).
16-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.
17-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,
2- "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),
3- Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)
4-İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.
5-İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.
Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Zarf; Taz Yaylası Örnek Avlak İşletmeciliği işi için 01/12/2017 Cuma Günü 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı XI. Bölge Müdürlüğü Ordu Şube Müdürlüğü İdare Binasında İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.
NOT: İlanda bulunmayan hükümler için İHALE ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR