Yazdır

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Park kiraya verme işi ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449331
Şehir : Kahramanmaraş / Afşin
Yayınlandığı Gazeteler

AFŞİN''İN SESİ 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AFŞİN''İN SESİ 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 26.10.2016 14:00
İhale Türü : Kiraya Verme
İhalenin Yapılacağı Yer : Yeşilyurt Mah. Müftüsalim Caddesi No.1  46500
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ATATÜRK PARKI, ATİLLA İMAMAOĞLU PARKI VE HUNU PARKI’NIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

1-İşin Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait Kahramanmaraş ili Afşin İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Müftüsalim caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı, Arıtaş Mahallesi Lorşun Caddesi üzerinde bulunan Hunu Parkı ve Afşinbey Mahallesi Öğretmen Fevzi Özgül Caddesi üzerinde bulunan Atilla İmamoğlu Parkı asli fonksiyonuna uygun olarak işletilmek üzere kiraya veilecektir.

2-İhale Türü-Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi Kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhale komisyonu teklifleri yetersiz gördüğü takdirde ihaleyi açık artırma usulüne dönüştürülerek ihaleye devam edebilecektir.

3- İdarenin:

a)Adı: Afşin Belediye Başkanlığı

b)Adresi : Yeşilyurt Mah. Müftüsalim Caddesi No.1 46500

c)Telefon ve Faks: 0344 511 4660 -0344 511 7778

4-İhalenin yapılacağı yer : Yeşilyurt Mah. Müftüsalim Cad. No:1 Afşin Kahramanmaraş –Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

5-İhaleye Katılma Şartları

5.1 Oda kaydı: a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.2 İmza sirküsü :a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

5.3 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

5.4 İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.

5.5 Yerli İstekli Belgesi

5.6 İhale dokümanını idareden satın alındığına dair belge.

5.7 İsteklinin adres beyanı.

6- Muhammen Bedel

6.1 Atatürk Parkı 3(üç) yıllık muhammen bedeli 18.000,00(onsekizbin) TL. dir

6.2 Hunu Parkı 3(üç) yıllık muhammen bedeli 6.000,00(altıbin)TL.dir

6.3 Atilla İmamoğlu Parkı 3(üç) yıllık muhammen bedeli 9.000,00(dokuzbin)TL.dir

7-Kira Süresi: Yer teslimi tarihinden itibaren 3(üç) yıldır.

8-İhale Tarih ve Saati: İhale 26.10.2016 Çarşamba günü saat 14:00’da

9-Geçici Teminat :Muhammen bedelin %3’den az olmamak üzere Bankalardan temin edilen banka teminat mektupları ibraz edilecek veya Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğüne makbuz karşılığı yatırılarak makbuzu ibraz edilecektir.

10-İhale Dokümanı (Şartname ve ekleri):Afşin Belediyesi İhale biriminde 100 TL karşılığı alınabilir. İhale dokümanı almayan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamayacaktır.

11- İhaleye son müracaat tarih ve saati: 26.10.2016 son müracaat saati 13:30’dır

12- İhaleye posta yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

13- İhale ilan giderleri ihale uhdesinde kalan kişiye aittir ihalenin bitiminde tahsil edilecektir.

14- İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde belediyemiz ihale biriminde görülebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR