ANKARA ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BŞK.

Satış yöntemiyle özelleştirme duyuru ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Özelleştirme
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU


T.C. Başbakanlık özelleştirme İdaresi Başkanlığı (idare) tarafından 4046 saytlı özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar "satış" yön temi İle özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU VARLIK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ {TL) SONTEKLlF VERME TARİHİ
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIN DAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1,2, 3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14 VE 15 NO.LU PARSELLERDE KAYİTLİ TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 40.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2,3,4,5,6,7, 8,9 VE 10 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 25.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1,2.3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 35.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1,2,3,4,5,6,7,8 VE 9 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 25.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ. KINDAM MAHALLESİ. 4215 ADA, 1,2,3,4. 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 25.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 35.000 100 15/12/2016
KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ. 4217 ADA, 1,2,3,4.5,6, 7,8,9,10,11,12,13 VE 14 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA 40.000 100 15/12/2016
- KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ. 4220 ADA, 1,2, 3,4,5,6, 7, 8,9,10 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 ORANINDAKİ HİSSESİ 35.000 100 15/12/2016

1. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir, ihale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.
3. İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4. İhale Dokümanı bedelleri İdare'nin;
T.C. Ziraat Bankası Â.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG'nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak İçin ödenmiş tutarlar iade edilmez.
5. özelleştirme ihalesi, 28S6 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir, 8u husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
6. Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;
Asgari %20 (yüzdeyirmi)'si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.
7. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
8. özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV'den muaftır.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR