AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif mahallelerde gayrimenkul satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:3 Efeler / AYDIN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın PTT    Başmüdürlüğü (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:3 Efeler/AYDIN) 2.kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDIN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Aşağıda İli, İlçesi, Bölgesi, ,Ada ve Parsel numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmazlar Kapalı Zarf - Açık Artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

1 ) İhalenin yapılacağı yer: Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:3 Efeler / AYDIN adresinde olup, Telefon No: 0 256 214 88 08 Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi : aydin_yapi@ptt.gov.tr dir.
2 ) İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü’nde (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No: Efeler/AYDIN) çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
3 ) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 03/10/2017 Salı günü Saat 10:00’e kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarlarda geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ihale dökümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri ( Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 03/10/2017 Salı günü Saat 10:00’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 ) Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.
5 ) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) gündür.
6 ) Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 03/10/ 2017 Salı günü ve saat 10:00’da Aydın PTT
Başmüdürlüğü (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. No:3 Efeler/AYDIN) 2.kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
7 ) İstekliler aşağıda liste halinde gösterilen gayrimenkullerin birine, birkaçına ya da hepsine (ayrı ayrı) teklif verebilecek olup, değerlendirme listedeki sıra numarasına göre yapılacaktır.
8 ) Taşınmazların malın muhammen bedelleri ile Geçici Teminat miktarları aşağıdaki listede belirtilmiştir.
9 ) Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

Sıra İli İlçesi Niteliği Mevkii Ada Parsel Brüt Bina Alan (m²) Arsa alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Aydın Sultanhisar Arsa+bina Atça-Yeni Mh. 747 5 1.785 835 745.000,00 74.500,00
2 Aydın Söke Arsa+bina Bağarası-Hürriyet Mh. 238 2 479 958 300.000,00 30.000,00
3 Aydın Germencik Arsa+bina Ortaklar-Naipli Mh. 310 7 1.180 1.453 720.000,00 72.000,00
4 Denizli Acıpayam Arsa+bina Yeşilyuva Köyü 33 9403 398 245/1079 160.000,00 16.000,00
5 Denizli Baklan Arsa+bina Merkez Mh. 50L-IV 9267 880 1.046 350.000,00 35.000,00
6 Denizli Serinhisar Arsa+bina Yatağan Köyü 544 2 486 205 160.000,00 16.000,00
7 Denizli Tavas Arsa+bina Kızılcabölük Mh. 1 8501 491 325 135.000,00 13.500,00
8 Muğla Seydikemer Arsa Gerişburnu Mh. 257 3 ___ 330 80.000,00 8.000,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR