Yazdır

ERZURUM DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Emlaktan satılık ve kiralık gayrimenkuller

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492084
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Tarihi : 08.12.2016 09:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
İ L A N
ERZURUM DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İlçesi
Mahalle veya Köyü
Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) İrtifak İhalesi Tesis Edilecek Taşınmaz Hakkında Açıklama/ İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale
Tarihi Saati
1 Yakutiye İlçesi
Gökçeyamaç Mah.
118 11 21.919,42 Taşınmazın tamamı üzerinde konut hariç olmak üzere eğitim, turizm, tarım, hayvancılık, sanayi, sosyal, kültürel ve benzeri tesisler yapılmak amacıyla 30 yıl süre ile bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı kurulması /İmarsız 1.100,00 220,00 8.12.2016 09:00
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İlçesi
Mahalle veya Köyü
Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi veya Arsa Pay/Paydası Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale
Tarihi Saati
2 Yakutiye İlçesi
Soğukçermik Mah
Erzurum-Tortum yolu üzeri 4614 200.000,00 Tam
-.-
Arsa Termal Turizm Alanı 4.500.000,00 900.000,00 8.12.2016 09:30
3 Yakutiye İlçesi
Muratpaşa Mah
223 192 10.075,48 Tam
-.-
Arsa Eğitim Tesis Alanı 4.534.000,00 907.000,00 8.12.2016 10:00
4 Yakutiye İlçesi
Gökçeyamaç Mah
118 5 2.507,52 Tam
-.-
Çayır İmarsız 7.522,56 1.504,52 8.12.2016 10:30
5 Yakutiye İlçesi Gökçeyamaç Mah. 118 8 7.663,33 Tam
-.-
Sulu Tarla İmarsız 17.242,49 3.448,50 8.12.2016 11:00
6 Yakutiye İlçesi
İstasyon Mah.
30 8 61,79 Tam
-.-
Bahçe Bitişik Nizam 7 kat Konut Alanı 68.000,00 13.600,00 8.12.2016 13.15
7 Aziziye İlçesi
Elmalı Köyü
111 90 12.750,00 Tam
-.-
Ham Toprak İmarsız 15.940,00 3.188,00 8.12.2016 13:45
8 Aziziye İlçesi
Elmalı Köyü
111 91 4.640,00 Tam
-.-
Ham Toprak İmarsız 5.800,00 1.160,00 8.12.2016 14:15
9 Aziziye İlçesi
Bingöze Köyü
103 41 2.000,00 Tam
-.-
Ham Toprak İmarsız 3.000,00 600,00 8.12.2016 14.45
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İlçesi
Mahalle veya Köyü
Mevkii Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Kiralama İhalesi yapılacak Taşınmaz Hakkında Açıklama/Kira Süresi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale
Tarihi Saati
10 Yakutiye İlçesi
Altıntepe Mah.
8181 4 18.113,76 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere/5 yıl 475,50 95,10 8.12.2016 15:00
11 Yakutiye İlçesi
Altıntepe Mah.
8182 4 35.283,98 Tarımsal amaçlı kullanılmak üzere/5 yıl 927,00 231,75 8.12.2016 15:15
12 Yakutiye İlçesi
Güzelova Mah.
Çataklar 11858 60 4.199,40 Organik tavukçuluk ve yumurta işi yapılmak üzere/5 yıl 251,96 55,00 8.12.2016 15:30
13 Yakutiye İlçesi
Güzelova Mah.
Çataklar 11863 16 3.793,55 Organik tavukculuk ve yumurta işi yapılmak üzere/5 yıl 341,42 70,00 8.12.2016 15:45
14 Yakutiye İlçesi
Güzelova Mah.
11986 4 75,98 Basmalık olarak kullanılmak üzere/5 yıl 113,97 25,00 8.12.2016 16:00
15 Yakutiye İlçesi
Soğukçermik Mah
Saz Zemini 11199 68 10.196,80 Çayır olarak kullanılmak üzere /5 Yyıl 382,38 76,48 8.12.2016 16:15
1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ve listenin 1'inci sırasında yer alan taşınmaz malın irtifak hakkı ihalesi 2886 sayılı yasanın 51/g maddesine göre pazarlık usulü, 2'inci sırasından 9'uncu sırasına kadar olan taşınmaz malların satış ihalesi, listenin 10'uncu sırasından 15' inci sırasına kadar olan taşınmazların kiralama ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Erzurum Hükümet Konağı Zemin Kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
c) Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2016 yılı içerisinde verecekelri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesinceverilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetlerşi veya bu bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.
3- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
5- Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 tl,bu sınırlar dışında ise 1.000,00 tl'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.
6- Listenin 1.sırasında yer alan tapu kaydı nitelikleri ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın irtifak hakkı ihalesinin onayını müteakiben fiili kullanım olmaksızın;taşınmazın tescil,ifraz,tevhit,terk vb. işlemlerin yapılması veya imar planınınn yaptırılması,değiştirilmesi yada uygulama projelerinin hazırlanması onaylatılması ve ilgili Kamu idarelerinden gerekli izin ve ruhsatların alınması amacıyla,üzerinde ihale kalan yatırımcıya"ön izin sözleşmesi"düzenlenmek suretiyle irtifak hakkı ihalesi sonucu oluşacak bedelin %20 si üzerinden bir yıl süreli ön izin verilecektir.
7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr , www.erzurumdefterdarliği.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır. İlan Olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR