Yazdır

MERSİN ORMAN İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Mesire yeri tesislerinin kiraya verilmesi işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00346692
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN İMECE 06.06.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 17.06.2016 10:00
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet A Tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarında kiraya verilmesi
İhale Kayıt No : Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :60.000,00 TL.
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü'nden


Müdürlüğümüz, Davultepe Orman İşletme Şefliği İsmail Çeşmesi A Tipi Mesire Yeri işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile "Mesire Yerleri Yönetmelik" in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. idarenin

a) Adresi:ÜçocakMah. 117. Cad. No:2 33039 Akdeniz/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası :324.238 33 99
c) Elektronik posta adresi :mersinısl.@ogm.gov.tr
2. İhaleye konu mesİre yerİnİn nİtelİğİ, yerİ ve yüzölçümü:

Niteliği

İli

İlçesi

Mah.

Mevkii

Yüzölçümü

Muhdesatı

İşletme Hakkın Kira Süresi

Orman

Mersin

Mezitli

Akarca

17,19 Ha.

Tesisli

29 Yıl

3. ihale konusu ışın
a) işin Niteliği, Nev'i ve Miktarı (Fiziki) :1 Adet A Tipi mesire yerinde yer alan gelir getirici
tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarında kiraya verilmesi
b) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :60.000,00 TL.
c) Geçici teminat miktarı :6.000,00 TL.
4.ıhalenın :
a) Yapılacağı yer:Mersin Orman İşletme Müdürlüğü
b) Tarih ve saat17/06/2016 Cuma günü, Saat 10:00
5. isteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlik kriterleri ile istenilen belgeler:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, (Nufüs Müd. Alınacak Nüfus Kayıt surety), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak (Ticaret Sicil Gazetesi sunulacaktır),
5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Gerçek Kişiler için Nufüs Müd. Alınacak),
5.1.3. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Gerçek ve Tüzel Kişilik için adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon numarası, (varsa) faks numarası ve (varsa) e-mail adreslerini bildirmeleri,
5.1.4. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu kurumlarından istenmeyecek ).
5.1.7. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak "İhale Dokümanı Satış Belgesi",
5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.11. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.12. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 ve 5.1.9 bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.13. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.11, ve 5.1.12 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
6.1İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Mersin Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Mersin Şubesi'ndeki IBAN TR370 001 000 207 351 142 665 001 numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA SEKLİ :
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler, 17/06/2016 Cuma günü saat 10:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
7.4. İstekliler tekliflerini, "Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli" üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR