Yazdır

İZMİT ORMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mesire yeri kiraya verilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450556
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : İzmit Orman İşletme Müdürlüğü
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Adet A Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 27.10.2016 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İZMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İşletme Müdürlüğümüz İzmit Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 110 numaralı bölmeler içinde kalan Kırkharman A Tipi Mesire Yerinin işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı Teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. İDARENİN:

a) Adresi

: Kadıköy Mah. Vezir Sok.No:16 İzmit/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası

: 0 262 322 44 60/61/62 - 0262 322 44 66

c) Elektronik posta adresi

: izmitisl@ogm.gov.tr

2. İHALEYE KONU MESİRE YERİNİN NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:

Sıra No

Niteliği

İli

İlçesi

Köyü

Mevkii

Yüzölçümü

Muhdesatı

İşletme Hakkı Kira Süresi

1

Orman (Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)

Kocaeli

İzmit

Akpınar

Kırkharman

3,50 Ha.

Tesissiz

29 (Yirmidokuz) Yıl

3. İHALE KONUSU İŞİN:

a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)

:1 Adet A Tipi Mesire Yerinde yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanununun 25 ve Ek-8 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.

b)Kırkharman A Tipi Mesire Yeri için tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli

c)Kırkharman A Tipi Mesire Yerinin geçici teminat bedeli

:80.000,00 TRY

:24.000,00 TRY (Tahmin edilen bedelin % 30’u)

4. İHALENİN:

a) Yapılacağı yer

:İzmit Orman İşletme Müdürlüğü

b) Tarih ve saati

:27.10.2016 Perşembe günü - 15:00

5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:

5.1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

5.1.1)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

5.1.2)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

5.1.3) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası (Varsa) bildirmeleri,

5.1.4) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

5.1.5) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge(Kamu kurumları hariç),

5.1.6) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge (Kamu kurumlarından istenmeyecek),

5.1.7) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.8) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirlenen teklif mektubu.

5.1.9) Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, İdareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”

5.1.10) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

5.1.11) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.1.12) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (5.1.3), (5.1.4) , (5.1.7) (5.1.8) ve (5.1.9) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

5.1.13) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, isteklinin iş ortaklığı olması halinde,(5.1.1), (5.1.2), (5.1.4), (5.1.5), (5.1.6), (5.1.11) ve (5.1.12) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5.2) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

6. İHALE ŞARTNAMESİ VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İzmit Orman İşletme Müdürlüğü veznesine ya da İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Alemdar Şubesi nezdindeki IBAN: TR7900 0100 0729 1176 6292 5001 numaralı hesabına yatıracaklardır.

7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:

7.1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.

7.2.Teklifler, 27.10.2016 Perşembe günü saat 14.30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR