KUŞADASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Kuşadası Mal Müdürlüğünden taşınmaz kiralama ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00449082
Şehir : Aydın / Kuşadası
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DAVUTLAR EKSPRES 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
25.10.2016 09:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

AYDIN DEFTERDARLIĞI

KUŞADASI MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

SATIŞ / KİRALAMA İŞLEMİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

İLİ: AYDIN İLÇESİ: KUŞADASI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi

Tahmini Bedeli(TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Fiili ve İmar Durumu

1

09110100912

Güzelçamlı

Köyüstü

Tarla

17

-

2887

70,00

Tam

42.000,00

12.600,00

25.10.2016

09.00

İşgalli-1/1000 ölçekli planda Yol, Konut imarlı

2

09110100911

Güzelçamlı

Köyüstü

Tarla

17

-

2885

42,00

Tam

26.000,00

7.800,00

25.10.2016

09.30

İşgalli-1/1000 ölçekli planda Yol, Konut imarlı

3

09110100873

Güzelçamlı

Söğütlük

Müfrez

Tarla

5

-

2124

1.254,00

Tam

380.000,00

114.000,00

25.10.2016

10.00

Boş-1/1000 ölçekli planda Yol, Konut imarlı

4

09110101114

Soğucak

Kuyubaşı

Fundalık

11

-

512

93.500,00 (9.594,25 m2.lik kısmı)

Tam

8.700,00

2.610,00

25.10.2016

10.30

Boş-1/5000 ölçekli planda Orman Alanı, Yol imarlı

5

09110200641

Yeniköy

Hayıtlı

Boğazı

Fundalık

M18-

b4

-

DHTA

21.898,92

Tam

8.250,00

2.475,00

25.10.2016

11.00

Boş-1/100000 ölçekli planda Tarım Arazisi, Orman Alanı imarlı

6

09110200266

Kirazlı

Belen

Tepesi

Fundalık

17

-

DHTA

2.200,10

Tam

15.000,00

4.500,00

25.10.2016

11.30

İşgalli-1/100000 ölçekli planda Orman Alanı imarlı

1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri ile diğer özellikleri belirtilen 1, 2 ve 3. sıradaki taşınmazların satışı ile 4. sıradaki taşınmazın 5 yıl süre ile (Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile hayvan yemi üretimi amaçlı ekim yapmak amacıyla kullanılmak üzere, sabit tesis yapılmaması şartı ile), 5. sıradaki taşınmazın 5 yıl süre ile (Tarımsal amaçla kullanılmak üzere, sabit tesis yapılmaması, herhangi bir ağaç dikilmemesi şartı ile) ve 6. sıradaki taşınmazın 3 yıl süre ile (Günübirlik Tesis olarak kullanılmak üzere, ilave sabit tesis yapılmaması, bakım onarım gerekmesi halinde kiracı tarafından karşılanması ve İdareden herhangi bir talepte bulunulmaması şartı ile) yıl süre ile kiralama ihaleleri, yukarıdaki listede karşılarında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhaleler, Kuşadası Malmüdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Malmüdürü Makam odasında yapılacaktır.

3- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1- Tedavüldeki Türk Parası, 2- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, [Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.] 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

b) Kanuni yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah İlmuhaberi) vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri,

e) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, yılı içinde (2016 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

4- 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmazların satış ihale bedelleri Katma Değer Vergisi ile vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

5- İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Kuşadası Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

6- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.aydindefterdarligi.gov.tr genel ağ sayfasından görülebilir.

Tel: 0256 6141013 Belgegeçer(fax): 0256 6144708 İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR