KAZIMKARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yakutiye/Ayazpaşa Mahallesi'nde 130 m2 daire ihaleyle satılacaktır

KAZIMKARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yakutiye Tapu Müdürlüğünün 3121 ada, 39 pafta 11 parsel numarasında kayıtlı 631,05M2 üzerine yapılı iki bodrum katlı dahil sekiz katlı Apartmanın 2. katında 130 m2 alanlı mesken
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Kütüphane salonu Kat:1'de
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAZIMKARABEKİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğüne vergi ve gecikme zamlarından borçlu bulunan amme borçlusunun hacizli bulunan ve aşağıda belirtilen gayrimenkulleri acık artırma usulü ile satılacaktır.
Satışı Çıkarılacak Gayrimenkullere ilişkin Bilgiler
1- Satışı yapılacak gayrimenkul Erzurum İli Yakutiye İlçesi Ayazpaşa Mah. Namık Sok. Menderes Apt.Kat : 2 No: 15 Yakutiye ERZURUM adresinde dir.
2 - Satışı yapılacak gayrimenkul Yakutiye Tapu Müdürlüğünün 3121 ada, 39 pafta 11 parsel numarasında kayıtlı 631,05M2 üzerine yapılı iki bodrum katlı dahil sekiz katlı Apartmanın 2. katında 130 m2 alanlı meskenden 19/598 arsa paylı arsa payı 31,47 M2 oluşmaktadır.
3- Açık artırma ile satışa çıkarılan bir adet gayrimenkule 242.750,00.-TL (İkiyüzkırkikibinyediyüz elli TL) rayiç değer biçilmiştir.
4- Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün değerinin %7,5’i nispetinde 18.206,25 (onsekizbinikiyüzaltıTLyirmibeşkrş). Teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak para, süresiz banka teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetce belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek” kabul edilecektir.
5- Gayrimenkulün birinci satışı 25/12/2018 tarihinde saat 14.00.’de açık artırma suretiyle Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Kütüphane salonu Kat:1'de yapılacaktır.
6- İlgilenenler Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğünden İcra-Satış Servisinden, Vergi Daireleri İlan Panosundan ve Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı İnternet sitesinde(www.erzurumvdb.gov.tr) görülebilir. İhaleye katılanlar şartnameyi okumuş gayrimenkulü yerinde görmüş şartları kabul etmiş sayılır. Gayrimenkul üzeride hak iddia edenlerin Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracatları gerekmektedir.
7- Gayrimenkul teminatı satış saat’i olan 14.00.’den 1 saat evvel saat 12:00.’a kadar Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılacak ve karşılığında alınacak Emanet makbuzu, İhaleye katılacak olanın Nüfus Cüzdan fotokopisi vekaleten katılacakların noter tastikli vekalet aslı ve tüzel kişiliklerde imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi aynı saat’e 12.00 kadar Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilecektir.
8- Gayrimenkulün satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı veya artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile satışın 7 gün daha uzatılarak ( 01/01/2019 Resmi tatil) 02.01.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saat’de tekrar satışa çıkarılacaktır. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları aşması gerekmektedir. Aksi takdirde satış yapılmayacaktır.
9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı hususların dışında başkaca malumat isteyenler Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden bilgi edinilebilir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR