ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Üsküdar/Çengelköy'de konut satışı yapılacaktır

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 12.949,88 m² brüt alanlı 87 adet kat irtifaklı daire
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üsküdar Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 12.949,88 m² brüt alanlı 87 adet kat irtifaklı daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre toplu olarak satılacaktır.

İlçe Mahalle Pafta Ada Parsel Niteliği İmar
Durumu
Fiili
Durumu
Muhammen
Bedel
Geçici Teminat
Bedeli
İhale Tarihi
Saati
Üsküdar / Çengelköy
164
1151
183
87 Adet
Kat İrtifaklı
Daire
Konut İnşaat
Halinde
47.210.622,03-TL 1.420.000,00-TL 21.02.2019
10:00

 1. İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 21.02.2019 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.
 2. 87 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden şartnamesine ulaşılabilir.
 3. İhaleye çıkarılan taşınmazın;
  1. Muhammen Bedeli = 47.210.622,03-TL (Kırkyedimilyonikiyüzonbinaltıyüzyirmiikitürklirasıüçkuruş)
  2. Geçici Teminat Miktarı = 1.420.000,00.-TL (Birmilyondörtyüzyirmibintürklirası)’dır.

 1. İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 21.02.2019 Perşembe günü saat 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

 1. Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı
 2. İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge
 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:
 • Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),
 2. Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için 1.420.000,00.-TL (Birmilyondörtyüzyirmibintürklirası) tutarında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.)

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

 1. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
 2. İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 21.02.2019, Saat: 09:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.
 3. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
 4. İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR