İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden 66 adet gayrimenkul kiraya verilecektir

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 25.12.2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2020 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için,Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 25/12/2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan Örneği veya Vukûatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 24/12/2019 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla,
idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun
olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası
açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE İHALE İHALE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT TARİHİ SAATİ
1 341030139000 İstanbul Beşiktaş Yıldız Taşbasamak 3 Dükkan 511 26 106m2 Tam 9.000,00 ₺ 29.000,00 ₺ 25.12.2019 13.00
2 341030701000 İstanbul Beşiktaş Ortaköy Çayır 3 Hedera Sitesi A Blok 1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1761 70 130m2 Tam 4.000,00 ₺ 11.040,00 ₺ 25.12.2019 13.00
3 341052026000 İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Kasımpaşa Akarcası Arsa 1174 14 245m2 Tam 1.750,00 ₺ 4.830,00 ₺ 25.12.2019 13.00
4 341052617000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Yapraklı Çıkmazı 15/21 A Blok Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 3586 1 75m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 25.12.2019 13.00
5 341052619000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Yapraklı Çıkmazı 15/23 B Blok Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 3586 1 60m2 Tam 800,00 ₺ 2.210,00 ₺ 25.12.2019 13.00
6 341052620000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Yapraklı Çıkmazı 15/23 B Blok 1. Kat 4 Kapı nolu Daire 3586 1 77m2 Tam 1.300,00 ₺ 3.590,00 ₺ 25.12.2019 13.00
7 341052621000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Yapraklı Çıkmazı 15/23 B Blok 2. Kat 7 Kapı nolu Daire 3586 1 77m2 Tam 1.300,00 ₺ 3.590,00 ₺ 25.12.2019 13.00
8 341052622000 İstanbul Beyoğlu Piripaşa Yapraklı Çıkmazı 15/23 B Blok 2 Kat 9 Kapı nolu Daire 3586 1 75m2 Tam 1.300,00 ₺ 3.590,00 ₺ 25.12.2019 13.00
9 341052420000 İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Kurtoğlu Caddesi 26 Apt.3.Kat 14-16 Kapı nolu Daire 1204 44 218,21m2 Tam 2.000,00 ₺ 5.520,00 ₺ 25.12.2019 13.00
10 341052241000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Şahin 28 Apt.1 Kat 4 Kapı nolu Daire 2728 28 99,06m2 Tam 1.900,00 ₺ 5.250,00 ₺ 25.12.2019 13.00
11 341050931002 İstanbul Beyoğlu Halıcıoğlu Fıstıklı Bahçe 9 Zemin kat ikametgah 2912 3 50m2 Tam 450,00 ₺ 1.250,00 ₺ 25.12.2019 13.00
12 341050073001 İstanbul Beyoğlu Hacımimi Boğazkesen Caddesi 15 Binanın Reklam Panosu olarak Dış Cephe Duvarı 135 41 21,50m2 Tam 1.900,00 ₺ 5.250,00 ₺ 25.12.2019 13.00
13 342050040001 İstanbul Beyoğlu Firuzağa Kadiriler Yokuşu 1/1A Krk.(A) ile işaretli Dükkan 503 6 2.632m2'nın 20m2'si Tam 300,00 ₺ 830,00 ₺ 25.12.2019 13.00
14 341052273000 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Çıksalın Camii 12 Apt. Zemin Katta 2 Kapı nolu Depolu Dükkan 2945 4 163,55m2 Tam 4.300,00 ₺ 18.900,00 ₺ 25.12.2019 13.00
15 341160210006 İstanbul Şişli Eskişehir Akağalar Caddesi 16 Apt.5.Kat 6 Kapı nolu Daire 1348 3 68,45m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 25.12.2019 13.00
16 341160477000 İstanbul Şişli Eskişehir Dericiler Apt.1.Bodrum Katta 1 Kapı nolu Daire 1316 23 64m2 Tam 950,00 ₺ 2.630,00 ₺ 25.12.2019 13.00
17 341160617000 İstanbul Şişli Feriköy Açık Yol-Savaş 15 Apt.Zemin Kat 3 Kapı nolu Daire 1220 15 64,05m2 Tam 1.500,00 ₺ 4.140,00 ₺ 25.12.2019 13.00
18 341160457001 İstanbul Şişli Eskişehir Yiğitbaşı 25 Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 1337 7 79m2 Tam 1.200,00 ₺ 3.320,00 ₺ 25.12.2019 13.00
19 341191181000 İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe 57/6 Sokak 51 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu Daire 2434 3 118,55m2 Tam 1.300,00 ₺ 3.590,00 ₺ 25.12.2019 13.00
20 341191321000 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme 15/1 Sokak 5 Apt.1.Kat 1 Kapı nolu Daire 2267 780 80,55m2 Tam 1.300,00 ₺ 3.590,00 ₺ 25.12.2019 13.00
21 341191322000 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme 15/1 Sokak 5 Apt. Zemin Kat 4 Kapı nolu Depolu Dükkan 2267 780 105,57m2 Tam 2.500,00 ₺ 6.900,00 ₺ 25.12.2019 13.00
22 341191303000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 317/ S0kak 1 Apt.2.Kat 5 Kapı nolu Daire 2620 8 91m2 Tam 2.000,00 ₺ 5.520,00 ₺ 25.12.2019 13.00
23 342190006002 İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Yedikule Krk.(B) ile işaretli Arsa 1627 6 260m2'nın 222m2'sı Tam 300,00 ₺ 830,00 ₺ 25.12.2019 13.00
24 341191211000 İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Fırın Özel şartlı Arsa 2931 23 74,32m2 Tam 600,00 ₺ 1.660,00 ₺ 25.12.2019 13.00
25 341190747000 İstanbul Zeytinburnu Telsiz 85/4 Sokak Özel şartlı Arsa 2629 1 42m2 Tam 150,00 ₺ 420,00 ₺ 25.12.2019 13.00
26 341190216004 İstanbul Zeytinburnu Veliefendi 75 Sokak 34 Apt.Çatı Katı Büro 2388 42 97m2 Tam 400,00 ₺ 1.110,00 ₺ 25.12.2019 13.00
27 341300040000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıf Blokları A-1 Blok 1.Kat 5 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 102,24m2 Tam 900,00 ₺ 2.490,00 ₺ 25.12.2019 13.00
28 341300041000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıf Blokları A-1 Blok 1.Kat 6 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 102m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 25.12.2019 13.00
29 341300049000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıf Blokları A-1 Blok 3.Kat 14 Kapı nolu Daire 20 pafta 8549 102m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 25.12.2019 13.00
30 341300058000 İstanbul Bahçelievler Zafer Atatürk Bulvarı Vakıf Blokları A-1 Blok 24/B Kapı nolu Dükkan 20 pafta 8549 22m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 25.12.2019 13.00
31 341020063000 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Ülkü 16 Yuvam Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 936 471 70m2 Tam 900,00 ₺ 2.490,00 ₺ 25.12.2019 13.00
32 341082026000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Çakmak 49 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Dükkan 159 39 124,70m2 Tam 2.000,00 ₺ 5.520,00 ₺ 25.12.2019 13.00
33 341081245005 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Beste 1 Krk.(A) ile işretli Özel şartlı Depo 24 26 3.641,28m2'nın 650m2'si Tam 15.000,00 ₺ 45.000,00 ₺ 25.12.2019 13.00
34 341082150000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Şeyh Abdullah 65-69 Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 280 42 46,06m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 25.12.2019 13.00
35 341082062000 İstanbul Eyüpsultan Üç Şehitler Fındıklı 7 Bahçeli İkametgah 224 9 100m2 Tam 600,00 ₺ 1.660,00 ₺ 25.12.2019 13.00
36 341081970009 İstanbul Eyüpsultan Rami Yeni Mah. Rüstem Çıkmazı 18 Krk.(A) ile işaretli iki katlı Binanın 1.Katı İkametgah 302 13 1.020m2'nın 47,89m2'si 11/16 Hissesi 350,00 ₺ 970,00 ₺ 25.12.2019 13.00
37 341290023000 İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mevlana Yel Değirmeni Arsa 2176 4 127m2 Tam 150,00 ₺ 420,00 ₺ 25.12.2019 13.00
38 341290021000 İstanbul Bağcılar Kirazlı Mevlana Caddesi Özel şartlı Arsa 3293 2 1.026,32m2 Tam 5.000,00 ₺ 23.900,00 ₺ 25.12.2019 13.00
39 341440107000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.Oğuzhan Sokak Nova Residance 5.Normal Kat 30 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 2.500,00 ₺ 6.900,00 ₺ 25.12.2019 13.00
40 341440236000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Sebahattin Zaim Caddesi 10/B Başak Palace Konutları Zemin Kat 51 Kapı nolu Dükkan 805 3 161,02m2 Tam 6.500,00 ₺ 17.940,00 ₺ 25.12.2019 13.00
41 341420010000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Mihriban ve Tesfir Özel şartlı Arsa 5029 2 392,92m2 Tam 600,00 ₺ 1.660,00 ₺ 25.12.2019 13.00
42 341480001004 İstanbul Sultangazi Esentepe 2394/2870/1 Sokak Krk.(D+F ) ile işaretli Özel şartlı Arsa 3777 10 2.592m2'nın 1.116,93m2'si Tam 1.100,00 ₺ 3.040,00 ₺ 25.12.2019
43 591220041000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 106 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 600,00 ₺ 1.660,00 ₺ 25.12.2019 13.00
44 591220080000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 406 kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 25.12.2019 13.00
45 591220089000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 419 kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 150,00 ₺ 420,00 ₺ 25.12.2019 13.00
46 591220090000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 420 kapı nolu Büro Özel Şartlı 32 95 28m2 Tam 150,00 ₺ 420,00 ₺ 25.12.2019 13.00
47 591220091000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 421 kapı nolu Büro Özel Şartlı 32 95 42m2 Tam 200,00 ₺ 560,00 ₺ 25.12.2019 13.00
48 591220092000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 422 kapı nolu Büro 32 95 44m2 Tam 200,00 ₺ 560,00 ₺ 25.12.2019 13.00
49 591200110000 Tekirdağ Merkez Zafer Kınalı Bayır Mevkii Tarla (Dönemsel Kirası peşin alınacaktır.) 356 70 2.117m2 Tam Yıllık kirası 350.TL 970,00 ₺ 25.12.2019 13.00
50 341020304000 İstanbul Bakırköy Zeytinlik Lamibey 11 Bodrum+Zemin kat+ 3 Normal Kat ve Çatı Katı olan Bahçeli Kargir Bina 86 45 ve 46 148,82m2 Tam 17.000,00 ₺ 83.970,00 ₺ 25.12.2019 13.00
51 341091638000 İstanbul Fatih Karagümrük Kuyulu Çıkmazı Arsa 2712 23 54,69m2 Tam 600,00 ₺ 1.660,00 ₺ 25.12.2019 13.00
52 341091866000 İstanbul Fatih Hirka-i Şerif Melek Hoca Caddesi 37 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Özel Şartlı Daire 2136 111 71m2 Tam 1.200,00 ₺ 3.320,00 ₺ 25.12.2019 13.00
53 341092123001 İstanbul Fatih Karagümrük Öztan Krk.(B) ile işaretli Arsa 2592 1 1.149m2'nın 209m2'si Tam 1.500,00 ₺ 4.140,00 ₺ 25.12.2019 13.00
54 341092150000 İstanbul Fatih Alikuşçu İslambol Cad.Malta Çarşısı 2/E Kapı nolu Dükkan 1923 20 18m2 Tam 1.600,00 ₺ 4.420,00 ₺ 25.12.2019 13.00
55 341092254000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Org.Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 84/1 Apt.2.Bodrumunda Depolu Dükkan 1183 15 56,59m2 Tam 1.750,00 ₺ 4.830,00 ₺ 25.12.2019 13.00
56 341092255000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Milli Müdafaa Caddesi 67 Apt.2.Katta 3 Kapı nolu Daire 1183 15 74,22m2 Tam 1.250,00 ₺ 3.450,00 ₺ 25.12.2019 13.00
57 341092258000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Org.Abdurrahman Nafiz Gürman Cad. 84/2 Apt.2.Bodrumunda Deposu olan Dükkan 1183 15 56,26m2 Tam 1.850,00 ₺ 5.110,00 ₺ 25.12.2019 13.00
58 341090206000 İstanbul Fatih Akşemsettin Emirbuhari Emir Buhari Camii WC'sı (7 kabinli)Özel şartlı 2047 14 Tam 1.000,00 ₺ 4.000,00 ₺ 25.12.2019 13.00
59 341090964000 İstanbul Fatih Davutpaşa Hekimoğlu Alipaşa 113 Dükkan 1157 77 9m2 2/8 Hissesi 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 25.12.2019 13.00
60 341091000000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kuyulu Çıkmazı Arsa 2712 26 90,72m2 Tam 400,00 ₺ 1.110,00 ₺ 25.12.2019 13.00
61 341090851000 İstanbul Fatih Topkapı Şeyhülislam Arsa 1902 76 175,53m2 Tam 1.750,00 ₺ 4.830,00 ₺ 25.12.2019 13.00
62 341091416000 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Serhalife Arsa 2262 19 42m2 1/4 Hisesi 70,00 ₺ 200,00 ₺ 25.12.2019 13.00
63 342070323001 İstanbul Fatih Alemdar Çatalçeşme Molla Fenari Camii WC'sı (5 kabinli) 42 1 30m2 Tam 4.000,00 ₺ 17.000,00 ₺ 25.12.2019 13.00
64 341070272000 İstanbul Fatih Yavuzsinan Yoğurtçu Nuri Özel Şartlı Arsa 554 3 150,50m2 Tam 2.500,00 ₺ 6.900,00 ₺ 25.12.2019 13.00
65 341070760000 İstanbul Fatih Mercanağa Nasuhiyehan 7/1 Kapı nolu Dükkan 339 302 17m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 25.12.2019 13.00
66 341071470000 İstanbul Fatih Sultanahmet Tülbentçi çeşme ve Çayıroğlu Arsa 715 2 85m2 Tam 3.350,00 ₺ 25.000,00 ₺ 25.12.2019 13.00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR