MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmazların satışı ve kiraya verilmesi ile irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır

MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00973166
Şehir : Muğla / Milas
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE MİLAS 09.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZETE MİLAS 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mesken arsa tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milas Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No: Taşınmaz No Mahalle Mevki Cinsi Ada / Parsel Yüzölçümü (m2) Arsa Payı Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 48090112405 Burgaz - Mesken 49/19 178,39
Bağımsız bölüm no:1
1/2 Taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Planında alt kat ticaret bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır. 195.000,00 19.500,00 02.05.2019 10:00
2 48090112404 Burgaz Mesken 49/19 178,39
Bağımsız bölüm no:2
1/2 Taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Planında alt kat ticaret bitişik nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır. 195.000,00 19.500,00 02.05.2019 10:30
2886 SAYILI KANUNUN 36. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
3 48090107857 Kayaönü Delicelik, Zeytinlik
Taşlık
105/8 16.134,44 Tam Taşınmaz 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı, turizm merlezi alanı ve kentsel yerleşik alanda kalmaktadır. 6.454.000,00 645.400,00 02.05.2019 11:00
2886 SAYILI KANUNUN 45 MADDESİ UYARINCA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Taşınmaz No Mahalle Mevki Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Kiralama Bedeli / Süresi / Açıklama Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
4 48090109748 Menteş Köyiçi Arsa /860 224,68 Tam Taşınmaz tespitli köy yerleşik alanı içinde kalmakta olup, emsal :0,50, h:6,50 ancak parselin çekme mesafelerinden sonra yapı derinlik şartını sağlamadığından yapılaşma hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın mevcut haliyle Kıraathane olarak kullanılmak üzere tahmini kira bedeli üzerinden 3 (Üç) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır. ilk yıl için 4.495,00 899,00 02.05.2019 11:30
2886 SAYILI KANUNUN 51/g MADDESİ UYARINCA İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Taşınmaz No Mahalle Mevki Cinsi Ada / Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
5 48090108277 Avşar Avşarönü Tarla 109/545 24.729,60 Tam Söz konusu taşınmaz 1/100.000 Ölçekli Ç.D.P nında Tarım alanında kalmakta olup, taşınmazın tamamı için 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere " projeye dayalı organize hayvancılık/ hayvancılık "sektöründe yapılacak yatırıma istinaden irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 5.223,00 1.566,90 02.05.2019 13:30
6 48090108278 Avşar Avşarönü Tarla 109/552 35.538,08 Tam Söz konusu taşınmaz 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planında tarım alanı, su ürünleri üretim ve yetiştirme alanında kalmakta olup,taşınmazın tamamı için 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere " projeye dayalı organize hayvancılık/ hayvancılık "sektöründe yapılacak yatırıma istinaden irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 7.506,00 2.251,80 02.05.2019 14:00
7 48090108280 Avşar Avşarönü Tarla 109/544 50.886,86 Tam Söz konusu taşınmaz 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planında tarım alanı, su ürünleri üretim ve yetiştirme alanında kalmakta olup,taşınmazın tamamı için 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere " projeye dayalı organize hayvancılık/ hayvancılık "sektöründe yapılacak yatırıma istinaden irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 10.744,00 3.223,20 02.05.2019 14:30
8 48090108279 Avşar Avşarönü Tarla 109/553 50.000,55 Tam Söz konusu taşınmaz 1/25000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planında tarım alanı, su ürünleri üretim ve yetiştirme alanında kalmakta olup,taşınmazın tamamı için 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere " projeye dayalı organize hayvancılık/ hayvancılık "sektöründe yapılacak yatırıma istinaden irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. 10.561,00 3.168,30 02.05.2019 15:00
Yukarıda nitelikleri belirtilen 1.ve 2. sırada yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İle Satışı İhalesi, 3. sırada yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi, 4. sırada yer alan taşınmazın ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kiralama ihalesi, 5.,6.,7.,ve 8., sıralarda yer alan taşınmazların ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle İrtifak hakkı ihalesi yapılacaktır.
1. İhaleler, yukarıda belirtilen ilanda karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İhalelere iştirak etmek isteyenler, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi),
Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak
İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde
(cari yıl) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar ihale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
(Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
4. Ayrıca yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine göre hazırlayacakları Teklif mektuplarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin 1/4 ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
6. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu
harcı) muaftır.
7. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
8. İlk yıl irtifak hakkı bedelleri, ihalenin onaylanıp müşteriye tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, tapuya tescil tarihi esas alınarak her yıl aynı tarihte peşin olarak ilgili muhasebe birimine yatırılacaktır
9. Hazine taşınmazları üzerinde projeye dayalı organize hayvancılık faaliyeti kapsamında irtifak hakkı tesis edilmesi için;

a) Yapılacak yatırımın küçükbaş hayvancılıkta bin adet, büyükbaş hayvancılıkta ikiyüz adet, kanatlı hayvancılıkta; yumurta tavukçuluğunda seksenbin, etlik piliç yetiştiriciliğinde ise yirmibeşbin adet hayvan kapasitesinden az olmaması,

b) Proje bütünlüğü içerisinde, entegre tesislerin kurulacağı alan ile bitişik ve bütünlük sağlayan alanlarda yem bitkisi yetiştiriciliği de yapılacak ise, verilecek arazi miktarının küçükbaş hayvan başına yediyüz metrekare, büyükbaş hayvan başına üçbinbeşyüz metrekare, kanatlı hayvan başına ek tesisler dahil yumurta tavukçuluğunda 0,2 metrekare, et tavukçuluğunda ise 0,1 metrekareden fazla olmaması,

gerekir.
10. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11. Milas Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 512 11 70 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.
12. Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR