Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğundan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452645
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 180000 TL
İkinci İhale Tarihi : 30.12.2016 14:00
Dosya Numarası : DOSYA NO : 2014/68SATIŞ
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
İlk İhale Tarihi : 30.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 27T.C.

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2014/68SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Fatih.,İmrahor İlyas Bey Mah., Ada/Parsel:1257/9., Yüzölçüm: 608,00m2.,Ana Taş. Nitelik : İki Deposu Olan Dört Blok Apartman., Blok / Kat / Giriş - B . B . No : B / ZEMİN / - (Bağ.Böl.No:1)., Arsa Pay / Payda : 8 / 410., Bağ. Böl. Nitelik : DAİRE sayılı taşınmaz üzerindeki "27/06/1964 Tarihli Yönetim Planı Şerhi" ve buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;" Dava dosyası içeriğinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.05.2015 tarihli ve Gd:4313 sayılı yazısında; ‘’ Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesi, 324 pafta, 1257 ada, 9 parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma bölge Kurulunca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Dünya Mirası Alanında, konut alanında kalmakta olup, H:9,50mt. irtifa almaktadır. Bahsi geçen 1257 ada, 9 parsele ait imar planına itiraz edildiği görülmüş olup, itiraz Fatih Belediye meclisi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra imar durumu kesinlik kazanacaktır. " Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "- ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Ana gayrimenkul İstanbul ili, Fatih İlçesi, Yedikule (İmrahor İlyas Bey) Mahallesi, Yedıkule İstasyon Caddesi ve kuyulu Bakkal Sokak üzerinde olup, yedikule İstasyon Caddesinden dış kapı numarası 3 ve Kuyulu Bakkal Sokak üzerinden dış kapı numarası 81 olan kargir blok binalar olup 4 bloktan oluşan bina bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan oluşmakta taşınmaz (tapuda 326 pafta, 1257 ada, 9 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 608,00M2, ana taşınmaz nitelik hanesinde iki depose olan dörtblok apartman olarak kayıtlı ve kat mülkiyetine geçmiş olduğu anlaşılmıştır. Dava konusu olan bağımsız bölümün bulunduğu bina B blok ana binadır. B blok ana bina Kuyulu Bakkal Sokaktan girişte dış kapı numarası 81 olan Gülnaz Apartmanıdır. Binada, su, elektrik, doğalgaz bulunmaktadır.

-DAVA KONUSU OLAN 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİ:

Dava konusu olan 1 nolu bağımsız bölüm B blok ana binanın zemin katında bulunan, 8/410 arsa paylı, daire nitelikli olup, keşif sırasında dairenin giriş kapısının kilitli olması nedeniyle içerisine girilemedi. Bilgiler bina sakinlerinden ve dava dosyası içeriğinde bulunan mülga faith 2. Sulh Hukuk Mahkemesince yaptırılan 27.01.2010 tarihli bilirkişi raporundan alınmıştır. Bağımsız bölümün giriş kapısı kilitli ve ahşap doğrama kapıdır. Binaya girişte sol kol tarafında ve zemin katta bulunan daire tek cephesi açık olup, pencereler pvc doğramadır. Pencere demir korkulukla emniyete alınmıştır. Elektrik ve su dairede olup, ısınma sistemi sobalıdır. Dava konusu olan 1 nolu bağımsız bölümün kapalı alanı 57,00M2 olduğu ve mesken olarak dizayn edildiği anlaşılmıştır. " Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 180.000,00.TL. (Yüzseksenbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 30/11 /2016 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 14.00.’ dan - 14.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 30 /12/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 30.12.2016 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/68 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/68 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 22.07.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR