OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Oğuzeli Belediyesi'ne ait taşınmaz satılacaktır

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meclis Encümen Meclis salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OĞUZELİ BELEDİYESİ ÇAMLIBEL HİLAL KONUTLARI SATIŞ İHALE İLANI


MADDE 1- TAŞINMAZ KONUT SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Gaziantep / Oğuzeli Belediyesi
b) Telefon numarası : (0 342) 5713014
d) Faks numarası : (0 342) 5713016
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) İhale usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi ( c) fıkrası gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
b) İhale 23/08/2019 tarihinde saat 14:00 de belediyemiz Meclis Encümen Meclis salonunda yapılacak olup evraklar 23/08/2019 tarihinde cuma günü en geç saat 14:00 e kadar istenilen evrakları temin ederek müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saat haricinde kesinlikle müracaat kabul edilmeyecektir.
MADDE 3- İHALE EDİLECEK İŞYERLERİ VE KONUTLARA AİT BİLGİLER

S.No Mahalle Ada Prsl Blok Kat B.Böl.
No
Oda
Sayısı
Niteliği Yön Alanı Muhammen
Bedel +KDV
% 3 Geçici
Teminat
1 KURTULUŞ 379 12 A 1 4 2+1 daire Mesken G-D 117,30 m² 110.000,00 TL 3.300,00 TL


MADDE 4-ÖDEME ŞEKLİ :
İhaleyi Alan Gerçek veya Tüzel kişiler, ihale şartname hükümlerine göre konut bedelini ve kanunla belirtilen ihale masraflarının tamamını ödeyecektir. İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.
MADDE 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 50,00 TL karşılığında alınacaktır.
1-)Gerçek Kişilerden
a) Başvuru Dilekçesi.
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
e) İkametgâh belgesi,
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
g) Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 50,00 TL dir.)
i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)
2-Tüzel Kişilerden
a- Başvuru Dilekçesi.
b- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
c- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu
e- Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
f- İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
g- İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
h- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır.)
i- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
MADDE 6- Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 07/08/2019
İlan olunur.Niyami ÖZADA
Belediye Başkan Yrd.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR