NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nazilli Dallıca Mahallesi'nde 6 adet daire belediyeden satılıktır

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait, ayrı ayrı dosyalarda işlem gören, aşağıda bulunduğu mevkii, niteliği, yüzölçümü, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatı gösterilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle satılacak olup; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Belediyemizin tüzel kişiliğine ait taşınmazların satış ihalesi 28.05.2020 tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için; İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen gün ve saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. Satış şartnamelerinde belirtilen ve satışa çıkartılan ada ve parsellerin dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Satılacak taşınmazlar için %1 KDV uygulanacaktır. İhale ve satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir. İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İhale dokümanı satış bedeli her bir dosya için ayrı ayrı 200,00-TL'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhaleye iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları duyurulur.

GERÇEK KİŞİLERDEN
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah belgesi,
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz (Belediye veznesi).
TÜZEL KİŞİLERDEN
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikematgahı olması,
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge ( Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye veznesi).

MAHALLE-ADA-PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM
NO / CİNSİ / M²’Sİ
İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDELİ
(%1 KDV HARİÇ)
GEÇİCİ TEMİNATI
Dallıca, 1676 Parsel 1.Kat 2 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:00 203.725,00-TL 6.112,00-TL
Dallıca, 1676 Parsel 1.Kat 4 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:05 203.725,00-TL 6.112,00-TL
Dallıca, 1676 Parsel 2.Kat 5 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:10 219.925,00-TL 6.598,00-TL
Dallıca, 1676 Parsel 2.Kat 7 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:15 219.925,00-TL 6.598,00-TL
Dallıca, 1676 Parsel 8.Kat 23 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:20 217.150,00-TL 6.515,00-TL
Dallıca, 1676 Parsel 8.Kat 24 Nolu B.B.
111m²-Daire
11:25 217.150,00-TL 6.515,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR