GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait daireler ihale usulüyle satılacaktır

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet konut satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa -Kent Konseyi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale, 14.07.2020 Salı günü saat 09:30'da başlayarak sıra numarasına göre yapılacaktır. Her taşınmazın müracaatı ayrı olup, ihaleleri de ayrı ayrı yapılacaktır.
Taşınmazların satış ihalesi, Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

Sıra
No
Mahalle/İlçe Ada/Parsel Niteliği Tahmini Bedel Geçici Teminat

1
Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik
905/4

95
Konut 4 nolu Mesken
180.000-TL

5.400-TL

2
Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik
905/4

95
Konut 10 nolu Mesken
190.000-TL

5.700-TL

3
Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik
905/4

170
Konut 14 nolu Dubleks Mesken
340.000-TL

10.200-TL

4
Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik
905/4

170
Konut 15 nolu Dubleks Mesken
370.000-TL

11.100-TL

5
Yeni Mah. Çamlık Konutları / Gemlik
905/4

95
Konut 16 nolu Mesken
185.000-TL

5.550-TL

6
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 4 nolu Mesken
225.000-TL

6.750-TL

7
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 5 nolu Mesken
240.000-TL

7.200-TL

8
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 10 nolu Mesken
255.000-TL

7.650-TL

9
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 12 nolu Mesken
250.000-TL

7.500-TL

10
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 13 nolu Mesken
265.000-TL

7.950-TL

11
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 14 nolu Mesken
275.000-TL

8.250-TL

12
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 15 nolu Mesken
275.000-TL

8.250-TL

13
Yeni Mah. Çukurbahçe Konutları / Gemlik
971/3

119
Konut 16 nolu Mesken
275.000-TL

8.250-TL


2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

 1. Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

 3. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

 4. Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

 5. Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

 6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

 2. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

 3. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

 4. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 5. İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SGK’dan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

 6. Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur

 7. Şartname alındı makbuzu

 8. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

 9. Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır.
5 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6 - Taşınmaz ihalesine katılacakların şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları belgelerini 13.07.2020 günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri zorunludur.
7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 100-TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup , satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR