SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların ihale usulü satış ve kira ihalesi yapılacaktır

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 mesken hissesi satışı, 16 iş yeri kiralama.
İşin Yapılacağı Yer
:
Aydın/Söke
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ve kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 06.08.2020 Perşembe günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazın;

,S. MAHALLE MEVKİİ ADA / PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ Belediye Hisse Miktarı İmar Durumu MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Yenicami - 1422 / 2 Mesken 124,86 1 / 2 Hisse ( 62,43 ) Konut Alanı, kat: 2 / 18NBB ( 3+1 ) 197.000,00 TL 5.910,00 TL 11:00

Kiralaması yapılacak taşınmazların;

S. MAHALLE ADA / PARSEL Faaliyet Türü Kullanım Alanı Adres İHALE SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL AYLIK GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 Atatürk 749 / 9 İşyeri 28,00 Nergis Sokak No:1 3 Yıl 425,00 TL 459,00 TL 11:05
2 Konak 80 / 4 İşyeri 28,00 Saraçlar Caddesi No: 44 3 Yıl 1.325,00 TL 1.431,00 TL 11:10
3 Konak 77 / 14 İşyeri 16,00 Dr. Ali Aydoğan Sokak No: 3 / E 5 Yıl 350,00 TL 630,00 TL 11:15
4 Yenicami 733 / 58 Umumi WC 84,84 Santral Garaj No: 1 / P34 3 Yıl 2.940,00 TL + KDV 3.176,00 TL 11:20
5 Yenicami 733 / 58 Büfe 13,06 Santral Garaj No: P1 / 9 3 Yıl 3.015,00 TL + KDV 3.257,00 TL 11:25
6 Bağarası 122 / 2 İşyeri 17,00 Atatürk Caddesi No: 66 / G 3 Yıl 170,00 TL 184,00 TL 11:30
7 Bağarası 122 / 2 İşyeri 17,00 Atatürk Caddesi No: 66 / H 3 Yıl 170,00 TL 184,00 TL 11:35
8 Bağarası 122 / 2 İşyeri 15,00 Atatürk Caddesi No: 66 / I 3 Yıl 160,00 TL 173,00 TL 11:40
9 Bağarası 119 / 46 İşyeri 35,00 38. Sokak No: 133 / A 3 Yıl 250,00 TL 270,00 TL 11:45
10 Bağarası 119 / 46 İşyeri 35,00 38. Sokak No: 133 / B 3 Yıl 250,00 TL 270,00 TL 11:50
11 Bağarası 119 / 46 İşyeri 35,00 38. Sokak No: 133 / C 3 Yıl 250,00 TL 270,00 TL 11:55
12 Sarıkemer 103 / 2 İşyeri 75,00 Atatürk Caddesi No: 145 / B 3 Yıl 440,00 TL 476,00 TL 12:00
13 Sarıkemer 103 / 2 İşyeri 75,00 Atatürk Caddesi No: 145 / C 3 Yıl 440,00 TL 476,00 TL 12:05
14 Sarıkemer 104 / 1 İşyeri 75,00 Atatürk Caddesi No: 143 / E 3 Yıl 440,00 TL 476,00 TL 12:10
15 Sarıkemer 109 / 20 Mesken 45,00 Nil Sokak No: 16 / 3 3 Yıl 210,00 TL 227,00 TL 12:15
16 Bağ.Yeniköy 120 / 1 Kahvehane 77,00 Yeniköy Sokak No: 183 3 Yıl 500,00 TL + KDV 540,00 TL 12:20

2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.

 2. Muhtarlıktan veya www.turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.

 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

 4. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

 6. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.

 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 8. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 9. Satış / Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 10. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.

 11. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
3. Şartname, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilir.
4. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
5. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR