SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mersin/Silifke'de muhtelif taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Silifke Belediyesine ait 29 adet (Yirmi dokuz)  taşınmazın ihale ile kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Silifke/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda niteliği, adresleri, ihale tarih ve saati ile muhammen bedeli belirtilen 29(yirmi dokuz) adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ihale ile kiraya verilecektir.
İhale Saray mahallesi İnönü Bulvarı No:1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da yapılacaktır.
İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
İhaleye katılacaklar için geçici teminat(limit içi süresiz banka mektubu ya da nakit), tahmin edilen yıllık kira bedelinin (muhammen bedelin) %3’ü olup; geçici teminat mektubunun ya da geçici teminat bedelinin Belediyemiz tahsilat veznelerine peşinen nakit olarak yatırıldığını gösteren makbuzların en geç 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar idarece istenen diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No Niteliği İşyeri Adresi İhale
Tarihi
İhale
Saati
Muhammen Bedeli
1 MESKEN İmamlı Mah. Yeni Sok. No:59 29/05/2019 14.00 1.000,00 TL+KDV
2 MESKEN İmamlı Mah. Yeni Sok. No:59/1 29/05/2019 14.05 1.000,00 TL+KDV
3 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/1 29/05/2019 14.10 1.500,00 TL
4 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/3 29/05/2019 14.15 1.500,00 TL
5 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/5 29/05/2019 14.20 1.500,00 TL
6 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/8 29/05/2019 14.25 1.500,00 TL
7 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/11 29/05/2019 14.30 1.500,00 TL
8 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/16 29/05/2019 14.35 1.500,00 TL
9 İŞYERİ Toros Mah. 167 Sok. B Blok No:112/17 29/05/2019 14.40 1.500,00 TL
10 İŞYERİ Toros Mah. 167 Sok. B Blok No:112/18 29/05/2019 14.45 1.500,00 TL
11 İŞYERİ Toros Mah.167 Sok. B Blok No:112/23 29/05/2019 14.50 1.500,00 TL
12 İŞYERİ Taşucu Mah. Çavuşbucağı Sok.No:4/Z1 29/05/2019 14.55 1.000,00 TL
13 KAHVEHANE Sömek Mah. Aşağı Sok. No:119 29/05/2019 15.00 3.000,00 TL+KDV
14 İŞYERİ Saray Mah. Menderes Cad. Bel. Pasajı
Kat: 1 No:113
29/05/2019 15.05 1.500,00 TL
15 KAHVEHANE Ortaören Mah. Ortaören Sok. No:21 29/05/2019 15.10 1.500,00 TL+KDV
16 İŞYERİ Ortaören Mah. Ortaören Sok. No:21/A 29/05/2019 15.15 1.000,00 TL
17 BÜFE Atik Mah. Şehit Jan.Çvş. Mehmet Bostanoğlu Sok. No:7 (Yusuf Demir Parkı içi) 29/05/2019 15.20 3.000,00 TL+KDV
18 İŞYERİ Kurtuluş Mah.Kurtuluş Sok. No:425/2 29/05/2019 15.25 500,00 TL
19 İŞYERİ Bolacalıkoyuncu Mah.
Bolacalıkoyuncu Sok. No:2
29/05/2019 15.30 2.500,00 TL
20 KAHVEHANE Kargıcak Mah. No:10/A
138 Ada,6 parsel (44,08 m2’lik Alan)
29/05/2019 15.35 3.000,00 TL+KDV
21 İŞYERİ Saray Mah. Menderes Cad. No:25/P 29/05/2019 15.40 1.500,00 TL
22 MESKEN Sökün Mah No:41/2 29/05/2019 15.45 1.500,00 TL+KDV
23 ARAZİ Kurtuluş Mahallesi 2337 Parsel
(27.644,59 m2)
29/05/2019 15.50 7.000,00 TL
24 ARAZİ Kurtuluş Mahallesi 2338 Parsel
(1.791,63 m2)
29/05/2019 16.00 1.000,00 TL
25 KAFETERYA Göksu Mahallesi Abdi İpekçi Cad. No:39 (Ergenekon parkı yanı) 29/05/2019 16.05 60.000,00TL+KDV
26 KREŞ Sayağzı Mahallesi 484 Sok. No:25
(Not: Söz konusu kreş yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili Tebliği esaslarına uygun olarak işletilecektir.)
29/05/2019 16.15 30.000,00TL+KDV
27 ARAZİ Şahmurlu Mah. 684, 685,686, 689, 690, 691, 692, 693, 698, 699, 706 nolu parseller (Toplam:23.575 m2) 29/05/2019 16.20 4.000,00 TL
28 ARAZİ Sömek Mah. 117 ada, 161 parsel
(1.298 m2)
29/05/2019 16.25 2.000,00 TL
29 FIRIN ve
4 Adet Ekmek Büfesi
Burunucu Mah.(Burunucu Silifke Mücavir Sok. ) No:1/Z01 29/05/2019 16.35 5.000,00 TL+KDV


1-İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen şekilde ve tahmin edilen yıllık kira bedelinin (muhammen bedelin) %3’ü oranındaki geçici teminata ilişkin;
Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri limit içi süresiz teminat mektuplarının ya da geçici teminat mektubu dışındaki teminatların peşinen nakit olarak Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Veznelerine yatırıldığını gösteren makbuzların en geç 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar, istenen diğer belgeler ile birlikte Silifke Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile Nüfus Müdürlüğünden alınmış onaylı Yerleşim Yeri(İkametgah) Belgesini sunması gereklidir.

c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile tüzel kişiliğin faaliyetinin devam ettiğini gösterir faaliyet belgesini sunması gereklidir.

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, tüzel kişiliğin ihaleye iştirak eden temsile yetkililerinin noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.

e) Gerçek ve ya tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gereklidir.

f) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

f.1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezlerinin bulunduğu yer resmi makamlarınca veya kuruluşlarınca ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulundurduklarına dair belge ibrazı,

f.2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri ile temsile yetkili kılınanların noter tasdikli imza beyannamelerinin sunulması gereklidir.

g) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 1 maddenin (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

2- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

3- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4- İhaleye katılacak gerçek kişilerin ihale tarihinden geriye doğru en az 10(on) yıldan beri sürekli olarak Silifke’de ikamet etmiş olması zorunludur. İhaleye katılacak tüzel kişiliğin ise en az bir yıldan fazladır %50’den fazla hisseye sahip ortağının ihale tarihinden geriye doğru en az 10(on) yıldan beri sürekli olarak Silifke’de ikamet etmiş olması zorunludur. Bu durum istekliler tarafından Nüfus Müdürlüğünden alınacak resmi bir yazı ile ya da onaylı Yerleşim Yeri(İkametgah) belgesi belgelendirilmelidir.

5- Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ilanda yazılı olmayan ya da eksik yazılan hususlarda ve ihale üzerinde kalan gerçek yada tüzel kişi ile yapılacak kira aktinin yürütülmesinde iş bu ihale ilanına esas teşkil eden kira şartnamesi hükümleri ve sözleşme hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR