MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meram Belediyesi'ne ait 330 adet taşınmaz ihaleyle satılacaktır

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA İLİ
MERAM BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLANI

Kozağaç Mahallesi 27108 ada 47.627,21 m² yüzölçümlü 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı ekli listede belirtilen 4958/7940 oranındaki arsa paylı 330 bağımsız bölüme ait 29.740,014 m² arsa ve üzerinde bulunan levazımların tamamı bir bütün halinde, 22.150.000,00 TL muhammen bedel, 664.500,00 TL geçici teminat ile 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde“Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.
(3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den istisnadır.)
Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.
İhale 03/07/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1.kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;
1-Teklif Mektubu,
2-Geçici teminat,
3-Tebligat için adres beyanı,
4-Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5-Şartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız şartsız kabul edildiğini ve ihaleye katılmak istendiğini belirten dilekçe,
6-T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile teyid edilecektir.),
7-Kanuni ikametgâh belgesi,
8-Tüzel Kişiler İçin Ayrıca;
a.Noter tasdikli imza sirküleri,
b.Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
9-Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortaklık girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.
TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI:
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 03/07/2019Çarşamba günü saat 12.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na teslim etmeleri gerekir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin de 03/07/2019 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon ( TRT ) idaresinin saat ayarı esastır.
ÖDEME ŞEKLİ:
İhale bedelinin 1.000.000,00 TL miktarı ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan ihale karar damga vergisi, sözleşme damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin, kalan ihale bedeli sözleşme tarihinden itibaren altışar aylık dönemler halinde 4 taksit olmak üzere 24 ayda ödenecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İLAN OLUNUR.
Kozağaç Mahallesi 27108 ada 1 nolu parselde bulunan 520 kat irtifak tapulu taşınmazlardan belediyemiz adına kayıtlı 4958/7940 arsa payı oranındaki 330 bağımsız bölümün listesi

NO

MAHALLE KÖY

ANA TAŞINMAZ NİTELİK

ADA PARSEL

ANA TAŞINMAZ ALAN

ARASA PAY

ARSA PAYDA

BLOK

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

NİTELİK

KAT

HİSSE PAY PAYDASI

1

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

SÖĞÜT

A

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

2

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

3

MESKEN

BİR

1/1

3

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

4

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

5

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

9

MESKEN

DÖRT

1/1

6

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

10

MESKEN

DÖRT

1/1

7

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

11

MESKEN

BEŞ

1/1

8

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SÖĞÜT

A

12

MESKEN

BEŞ

1/1

9

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

SÖĞÜT

A

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

10

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

25

7940

SÖĞÜT

A1

1

MARKET

ZEMİN

1/1

11

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

3

7940

SÖĞÜT

A1

2

DÜKKAN

ZEMİN

1/1

12

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

3

7940

SÖĞÜT

A1

3

DÜKKAN

ZEMİN

1/1

13

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

3

7940

SÖĞÜT

A1

4

DÜKKAN

ZEMİN

1/1

14

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

3

7940

SÖĞÜT

A1

5

DÜKKAN

ZEMİN

1/1

15

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

3

7940

SÖĞÜT

A1

6

DÜKKAN

ZEMİN

1/1

16

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

23

7940

SÖĞÜT

A1

7

MESCİT

ZEMİN

1/1

17

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

74

7940

SÖĞÜT

A1

8

ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS

ZEMİN

1/1

18

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

19

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

İĞDE

B

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

20

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

3

MESKEN

BİR

1/1

21

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

4

MESKEN

BİR

1/1

22

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

6

MESKEN

İKİ

1/1

23

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

24

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

İĞDE

B

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

25

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

26

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

SEDİR

C

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

27

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

3

MESKEN

BİR

1/1

28

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

4

MESKEN

BİR

1/1

29

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

5

MESKEN

İKİ

1/1

30

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

6

MESKEN

İKİ

1/1

31

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

32

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

33

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

9

MESKEN

DÖRT

1/1

34

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

10

MESKEN

DÖRT

1/1

35

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

11

MESKEN

BEŞ

1/1

36

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

12

MESKEN

BEŞ

1/1

37

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

13

MESKEN

ALTI

1/1

38

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

14

MESKEN

ALTI

1/1

39

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

15

MESKEN

YEDİ

1/1

40

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

16

MESKEN

YEDİ

1/1

41

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

42

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SEDİR

C

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

43

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

SEDİR

C

19

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

44

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

SEDİR

C

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

45

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

46

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

ARDIÇ

Ç

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

47

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

3

MESKEN

BİR

1/1

48

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

4

MESKEN

BİR

1/1

49

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

5

MESKEN

İKİ

1/1

50

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

6

MESKEN

İKİ

1/1

51

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

52

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

53

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

9

MESKEN

DÖRT

1/1

54

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

10

MESKEN

DÖRT

1/1

55

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

11

MESKEN

BEŞ

1/1

56

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

12

MESKEN

BEŞ

1/1

57

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

13

MESKEN

ALTI

1/1

58

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

14

MESKEN

ALTI

1/1

59

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

15

MESKEN

YEDİ

1/1

60

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

16

MESKEN

YEDİ

1/1

61

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

62

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ARDIÇ

Ç

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

63

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

ARDIÇ

Ç

19

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

64

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

18

7940

ARDIÇ

Ç

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

65

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

CEVİZ

D

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

66

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

CEVİZ

D

3

MESKEN

BİR

1/1

67

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

CEVİZ

D

5

MESKEN

İKİ

1/1

68

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

CEVİZ

D

6

MESKEN

İKİ

1/1

69

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

CEVİZ

D

15

MESKEN

YEDİ

1/1

70

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

CEVİZ

D

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

71

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

3

MESKEN

BİR

1/1

72

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

4

MESKEN

BİR

1/1

73

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

5

MESKEN

İKİ

1/1

74

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

6

MESKEN

İKİ

1/1

75

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

76

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

11

MESKEN

BEŞ

1/1

77

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

BADEM

E

16

MESKEN

YEDİ

1/1

78

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

6

MESKEN

İKİ

1/1

79

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

80

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

11

MESKEN

BEŞ

1/1

81

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

12

MESKEN

BEŞ

1/1

82

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

14

MESKEN

ALTI

1/1

83

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

PELİT

F

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

84

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

KAYIM

G

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

85

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KAYIM

G

3

MESKEN

BİR

1/1

86

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KAYIM

G

11

MESKEN

BEŞ

1/1

87

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KAYIM

G

13

MESKEN

ALTI

1/1

88

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KAYIM

G

14

MESKEN

ALTI

1/1

89

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

90

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

LALE

H

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

91

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

3

MESKEN

BİR

1/1

92

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

4

MESKEN

BİR

1/1

93

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

5

MESKEN

İKİ

1/1

94

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

6

MESKEN

İKİ

1/1

95

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

96

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

9

MESKEN

DÖRT

1/1

97

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

11

MESKEN

BEŞ

1/1

98

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

12

MESKEN

BEŞ

1/1

99

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

13

MESKEN

ALTI

1/1

100

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

14

MESKEN

ALTI

1/1

101

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

15

MESKEN

YEDİ

1/1

102

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

16

MESKEN

YEDİ

1/1

103

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

104

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

105

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

106

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LALE

H

21

MESKEN

ON

1/1

107

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

LALE

H

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİRİNCİ

1/1

108

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

LALE

H

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİRİNCİ

1/1

109

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

110

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

KARDELEN

I

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

111

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

3

MESKEN

BİR

1/1

112

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

4

MESKEN

BİR

1/1

113

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

5

MESKEN

İKİ

1/1

114

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

6

MESKEN

İKİ

1/1

115

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

116

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

117

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

9

MESKEN

DÖRT

1/1

118

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

10

MESKEN

DÖRT

1/1

119

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

11

MESKEN

BEŞ

1/1

120

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

13

MESKEN

ALTI

1/1

121

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

14

MESKEN

ALTI

1/1

122

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

123

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

124

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

21

MESKEN

ON

1/1

125

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

KARDELEN

I

22

MESKEN

ON

1/1

126

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

KARDELEN

I

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

127

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

128

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

MENEKŞE

J

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

129

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

3

MESKEN

BİR

1/1

130

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

4

MESKEN

BİR

1/1

131

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

6

MESKEN

İKİ

1/1

132

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

133

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

134

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

9

MESKEN

DÖRT

1/1

135

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

13

MESKEN

ALTI

1/1

136

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

14

MESKEN

ALTI

1/1

137

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

15

MESKEN

YEDİ

1/1

138

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

16

MESKEN

YEDİ

1/1

139

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

140

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

141

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

19

MESKEN

DOKUZ

1/1

142

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

143

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

21

MESKEN

ON

1/1

144

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

MENEKŞE

J

22

MESKEN

ON

1/1

145

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

MENEKŞE

J

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

146

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

MENEKŞE

J

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

147

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

PAPATYA

K

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

148

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

3

MESKEN

BİR

1/1

149

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

4

MESKEN

BİR

1/1

150

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

151

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

10

MESKEN

DÖRT

1/1

152

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

11

MESKEN

BEŞ

1/1

153

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

12

MESKEN

BEŞ

1/1

154

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

13

MESKEN

ALTI

1/1

155

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

14

MESKEN

ALTI

1/1

156

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

15

MESKEN

YEDİ

1/1

157

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

16

MESKEN

YEDİ

1/1

158

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

159

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

19

MESKEN

DOKUZ

1/1

160

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

161

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

PAPATYA

K

21

MESKEN

ON

1/1

162

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

PAPATYA

K

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

163

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

17

7940

PAPATYA

K

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

164

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

3

MESKEN

BİR

1/1

165

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

4

MESKEN

BİR

1/1

166

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

5

MESKEN

İKİ

1/1

167

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

6

MESKEN

İKİ

1/1

168

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

169

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

170

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

9

MESKEN

DÖRT

1/1

171

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

10

MESKEN

DÖRT

1/1

172

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

11

MESKEN

BEŞ

1/1

173

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

12

MESKEN

BEŞ

1/1

174

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

13

MESKEN

ALTI

1/1

175

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

14

MESKEN

ALTI

1/1

176

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

16

MESKEN

YEDİ

1/1

177

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

178

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

AKASYA

L

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

179

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

AKASYA

L

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

180

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

181

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

3

MESKEN

BİR

1/1

182

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

5

MESKEN

İKİ

1/1

183

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

6

MESKEN

İKİ

1/1

184

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

185

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

9

MESKEN

DÖRT

1/1

186

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

10

MESKEN

DÖRT

1/1

187

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

13

MESKEN

ALTI

1/1

188

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

14

MESKEN

ALTI

1/1

189

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

15

MESKEN

YEDİ

1/1

190

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

16

MESKEN

YEDİ

1/1

191

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

192

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

IHLAMUR

M

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

193

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

IHLAMUR

M

19

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

194

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

3

MESKEN

BİR

1/1

195

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

4

MESKEN

BİR

1/1

196

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

5

MESKEN

İKİ

1/1

197

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

9

MESKEN

DÖRT

1/1

198

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

10

MESKEN

DÖRT

1/1

199

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

11

MESKEN

BEŞ

1/1

200

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

15

MESKEN

YEDİ

1/1

201

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

202

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

KARAÇAM

N

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

203

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

GÖKNAR

O

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

204

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

3

MESKEN

BİR

1/1

205

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

9

MESKEN

DÖRT

1/1

206

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

12

MESKEN

BEŞ

1/1

207

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

14

MESKEN

ALTI

1/1

208

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

15

MESKEN

YEDİ

1/1

209

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

GÖKNAR

O

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

210

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

211

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

SELVİ

P

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

212

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

3

MESKEN

BİR

1/1

213

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

4

MESKEN

BİR

1/1

214

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

5

MESKEN

İKİ

1/1

215

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

6

MESKEN

İKİ

1/1

216

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

217

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

218

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

9

MESKEN

DÖRT

1/1

219

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

10

MESKEN

DÖRT

1/1

220

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

11

MESKEN

BEŞ

1/1

221

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

12

MESKEN

BEŞ

1/1

222

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

13

MESKEN

ALTI

1/1

223

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

14

MESKEN

ALTI

1/1

224

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

15

MESKEN

YEDİ

1/1

225

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

16

MESKEN

YEDİ

1/1

226

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

227

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

SELVİ

P

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

228

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

SELVİ

P

19

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

229

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

SELVİ

P

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

230

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

231

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

26

7940

LADİN

R

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

232

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

3

MESKEN

BİR

1/1

233

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

4

MESKEN

BİR

1/1

234

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

5

MESKEN

İKİ

1/1

235

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

6

MESKEN

İKİ

1/1

236

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

237

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

238

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

9

MESKEN

DÖRT

1/1

239

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

10

MESKEN

DÖRT

1/1

240

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

11

MESKEN

BEŞ

1/1

241

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

12

MESKEN

BEŞ

1/1

242

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

13

MESKEN

ALTI

1/1

243

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

14

MESKEN

ALTI

1/1

244

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

15

MESKEN

YEDİ

1/1

245

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

16

MESKEN

YEDİ

1/1

246

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

247

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

LADİN

R

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

248

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

22

7940

LADİN

R

19

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

249

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

18

7940

LADİN

R

20

DUBLEKS MESKEN

DOKUZ

1/1

250

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ÇINAR

T

4

MESKEN

BİR

1/1

251

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ÇINAR

T

16

MESKEN

YEDİ

1/1

252

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

15

7940

ÇINAR

T

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

253

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

254

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

GÜL

U

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

255

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

3

MESKEN

BİR

1/1

256

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

4

MESKEN

BİR

1/1

257

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

5

MESKEN

İKİ

1/1

258

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

6

MESKEN

İKİ

1/1

259

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

260

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

261

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

9

MESKEN

DÖRT

1/1

262

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

10

MESKEN

DÖRT

1/1

263

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

11

MESKEN

BEŞ

1/1

264

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

12

MESKEN

BEŞ

1/1

265

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

13

MESKEN

ALTI

1/1

266

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

14

MESKEN

ALTI

1/1

267

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

15

MESKEN

YEDİ

1/1

268

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

16

MESKEN

YEDİ

1/1

269

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

270

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

271

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

19

MESKEN

DOKUZ

1/1

272

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

273

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

21

MESKEN

ON

1/1

274

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

GÜL

U

22

MESKEN

ON

1/1

275

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

GÜL

U

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

276

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

GÜL

U

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

277

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

278

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

SÜNBÜL

V

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

279

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

3

MESKEN

BİR

1/1

280

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

4

MESKEN

BİR

1/1

281

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

5

MESKEN

İKİ

1/1

282

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

6

MESKEN

İKİ

1/1

283

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

284

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

8

MESKEN

ÜÇ

1/1

285

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

9

MESKEN

DÖRT

1/1

286

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

10

MESKEN

DÖRT

1/1

287

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

15

MESKEN

YEDİ

1/1

288

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

16

MESKEN

YEDİ

1/1

289

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

290

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

291

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

19

MESKEN

DOKUZ

1/1

292

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

293

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

21

MESKEN

ON

1/1

294

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

SÜNBÜL

V

22

MESKEN

ON

1/1

295

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

SÜNBÜL

V

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

296

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

17

7940

SÜNBÜL

V

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

297

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

298

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

3

MESKEN

BİR

1/1

299

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

4

MESKEN

BİR

1/1

300

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

5

MESKEN

İKİ

1/1

301

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

6

MESKEN

İKİ

1/1

302

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

7

MESKEN

ÜÇ

1/1

303

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

9

MESKEN

DÖRT

1/1

304

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

10

MESKEN

DÖRT

1/1

305

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

11

MESKEN

BEŞ

1/1

306

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

12

MESKEN

BEŞ

1/1

307

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

13

MESKEN

ALTI

1/1

308

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

14

MESKEN

ALTI

1/1

309

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

15

MESKEN

YEDİ

1/1

310

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

17

MESKEN

SEKİZ

1/1

311

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

21

MESKEN

ON

1/1

312

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

LEYLAK

Y

22

MESKEN

ON

1/1

313

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

LEYLAK

Y

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

314

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

LEYLAK

Y

24

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

315

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

1

MESKEN

ZEMİN

1/1

316

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

20

7940

ZAMBAK

Z

2

DUBLEKS MESKEN

ZEMİN

1/1

317

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

3

MESKEN

BİR

1/1

318

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

5

MESKEN

İKİ

1/1

319

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

6

MESKEN

İKİ

1/1

320

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

9

MESKEN

DÖRT

1/1

321

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

10

MESKEN

DÖRT

1/1

322

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

11

MESKEN

BEŞ

1/1

323

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

12

MESKEN

BEŞ

1/1

324

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

13

MESKEN

ALTI

1/1

325

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

14

MESKEN

ALTI

1/1

326

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

18

MESKEN

SEKİZ

1/1

327

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

19

MESKEN

DOKUZ

1/1

328

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

20

MESKEN

DOKUZ

1/1

329

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

13

7940

ZAMBAK

Z

21

MESKEN

ON

1/1

330

KOZAĞAÇ

ARSA

27108/1

47.627,21

19

7940

ZAMBAK

Z

23

DUBLEKS MESKEN

ONBİR

1/1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR