İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık daire

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00865179
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : CİHANGİR MAH. / CİHANGİR
: 73
Bulunduğu Kat : 4
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 21.09.2018
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
700,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.11.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.12.2018 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/15
SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAPU KAYDI :
A - İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Cihangir Mahallesi, Tavukuçmaz Mevkii, 661 ada, 22 parselde kayıtlı, 210,47m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazda bulunan 28/400 arsa paylı 4. Kat, 8 nolu Bağımsız Bölüm vasıflı taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
A - Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/03/2018 tarihli cevabi yazısı ile
"Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi, 60 pafta, 661 ada,22 parsel sayılı yer "07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kanun kararı ile "Kentsel Sit Alanı" ilan edilen bölgede kalmakta olup, bölgeye ait 21.122010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İstanbul 10. İdare Mahkeme kararıyla iptal edilmiştir. 02.08/2017tarih ve 5628 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu Koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirlenecektir." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"A -) Dava konusu taşınmaz İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Cihangir mahallesi tavukuçmaz mevkii 661 ada 210,47 m2 miktarlı arsa nitelikli 22 parselin bulunduğu Akyol sokak 49 kapı numaralı even apartmanı 4. Kat 28/400 arsa paylı, yaklaşık olarak 73,00m2 net, 87,00m2 brüt kullanım alanlı, 8 nolu MESKEN'in konumu, alanı, yaşı, düzenli yapılaşmanın yer aldığı bölgede konumlanması, ulaşım kolaylığı, sahile yakınlığı, belediye hizmetlerinden yararlanması, piyasalardaki arz talep dengesi, 1999 marmara depremi öncesi bina olması, konumu, yakın çevresindeki emsal taşınmaz değerlerinde taşınmaza indirgenmesi ve bölge raici değerlendirilmek suretiyle değerine etki edecek tüm olumlu ve olumsuz veri ve analizler ışığında taşınmazın değerinin belirlendiği görülmüştür.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 700.000,00 TL (Yediyüzbin) TL.
KDV oranı %1
' dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 05/11/2018 Pazartesi günü saat 10:00’ dan - 10.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 07/12/2018 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 07/12/2018 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/15 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR