İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık ahşap ev

İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00788150
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Semt-Mahalle : ABBASAĞA MAH. / ABBASAĞA
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 15.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No
:
2017/1 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
417000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.06.2018 13:30
İkinci Satış Günü
:
11.07.2018 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3. Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2017/1


SATIŞ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI


İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI :
-İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 331 ada, 5 parsel' sayılı, 41,70 m2 yüzölçümlü Ahşap Ev niteliğindeki taşınmaz ihale edilecektir.
Şerhler:
1-Taşınmazın 3/4 payı üzerinde MEHMET ALİ PAŞA VAKFI şerhi bulunmaktadır.
2-Celal Satıcı payı üzerinde Sedat Seçkin Satıcı lehine İNTİFA HAKKI vardır.
3-Aydın Mehmet Erkaya payı üzerinde, İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2014/431 Esas sayılı dosyasından Denizbank lehine 1.635,51 TL bedelli haciz bulunmaktadır.
4-Ahmet Önder Parlak payı üzerinde Üsküdar 2. İcra Müdürlüğü'nün 2012/4621 Esas sayılı dosyasından İgdaş lehine 911,33 TL bedelli haciz bulunmaktadır.
5-Mustafa Galip Parlak payı üzerinde İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü'nün 2012/22163 Esas sayılı dosyasından Şekerbank T.A.Ş. lehine 1.893,21 TL bedelli haciz bulunmaktadır. •
6-İskender Nureddin Aydoğan, Zişan Aydoğan, Nimet Neslihan Aydoğan Çavuş, Aslıhan Çelikkol, RabiaNurşen Özen ve DürdaneNuran Tümtaş'ın payları üzerinde CELAL SATICI lehine SATIŞ VAADİ şerhi bulunmaktadır.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ...2971 sayılı yazısında;
Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 331 ada 5 parsel, 16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş- Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı kapsamında 20.11.2015 onanlı Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı Notu ilavesi tadil planında, bitişik düzen H:18.00m (5 kat) yüksekliğinde konut alanında kalmaktadır. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Tapu kayıtlarında İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, 331 ada 5 parsel sayılı taşınmaz, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi, Nardenk Aralığı Sokak No:2 ile Fulya Deresi Sokak No:7 adresindedir.
Taşınmaz Fulya Deresi Sokak ile Nardenk Aralığı Sokaklara cepheli köşe parsel konumundadır. Aşağıda fotoğrafta da görüldüğü gibi üzerinde herhangi bir yapı olmayıp, boş parsel durumundadır. Bitişik parsel üzerinde yeni inşa edilmekte olan bir yapı bulunmaktadır. Barbaros Caddesi ve E-5 Bağlantı yoluna yaklaşık 270m mesafede olan taşınmazın bulunduğu yerin her türlü altyapısı tamamlanmış, kentsel hizmetlerden faydalanma imkanına sahip, okul, sağlık tesisi, ticaret ve alışveriş yerlerine yakın tercih edilen değerli bir yerdedir. Topoğrafık olarak eğimli bir bölgede ve parsel alanının küçük olması değerini olumsuz etkilemektedir.
İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Abbasağa Mahallesi, 331 ada, 5 parsel sayılı, 41,70m2 yüzölçümlü Ahşap Ev nitelikli taşınmazın mahallinde ve dosyasında yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; imar durumu, mevkii, alanı, çevre teşekkülü, arz-talep durumu, günün ekonomik şartları, çevredeki yapılaşma durumu, okul, sağlık tesisleri, iş ve ticaret merkezleri, kamu hizmeti veren birimlere olan mesafesi, ulaşım imkânları gibi değerine olumlu ve olumsuz etki edebilecek unsurların bir aradadeğerlendirilmesineticesindearsa birim m2değerihesaplanmış ve taktir edilmiştir" denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 417.000,00.000,00 TL (Dörtyüzonyedi bin ) TL. KDV oranı %18 dir.


SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 06.06.2018 Çarşamba günü saat 13.30.’ dan - 13.35’ e kadar,İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3. Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmaz 11.07.2018ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 11.07.2018 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/1 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Taşınmaz için %18 KDV , ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 03.04.2018 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR