KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri Develi'de avlulu kargir ev SGK'dan satılıktır

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01138636
Şehir : Kayseri / Develi
Semt-Mahalle : İBRAHİMAĞA MAH. / DEVELİ
: 102
Kullanım Durumu : Boş
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ GÜNDEM 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KAYSERİ MEYDAN 03.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kayseri İli, Develi İlçesi, İbrahimağa Mah., 591 Ada ve 8 Nolu Parselde kayıtlı 102,37 m² alanlı kargir ev’dir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2020 10:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köşk Mahallesi Talas Bulv. No: 77/A Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Binası 1. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI


Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


İLİ : Kayseri DOSYA NO:2014/003
İLÇESİ: Develi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TAPU KAYDI: Kayseri İli, Develi İlçesi, İbrahimağa Mah., 591 Ada ve 8 Nolu Parselde kayıtlı 102,37 m² alanlı kargir ev’dir.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ: Kayseri İli, Develi İlçesi, İbrahimağa Mahallesi, Cumhuriyet Cad.No:69
İMAR DURUMU: Develi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Develi ilçesi, İbrahimağa mahallesi,. kaim tapunun 591-ada, 8 parsel numarasın da kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat ticari konut alanına tahsislidir.
YERİ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ: Değerlemeye konu taşınmaz; Taşınmaz, İbrahimağa Mahallesi, Cumhuriyet, No: 69 Develi-Kayseri adresinde bulunan kargir ev niteliğinde taşınmazdır. Taşınmaza ulaşım için Develi Cumhuriyet Meydanından Cumhuriyet caddesi üzerinde güney istikametine hareketle yaklaşık 470 mt. Sonra ulaşılan, sağ tarafta kalan boş parseldir. Değerleme konusu parsel T şeklinde amorf (tanımsız) bir şekle sahip olup, cadde seviyesinden yaklaşık 3 mt. Kot altında düz yapıdadır. Komşu parseller de amorf yapıda olduğundan, parsel üzerinde yapı inşa edilmek istenmesi durumunda, komşu parseller ile hareket edilmesi ihtiyacı olacağı düşünülmektedir.
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ana gayrimenkul niteliğindeki kargir ev 102,37 m2 dir. Arsa üzerindeki yapı tamamen yıkılmış olup, parsel ham arsadır. Gayrimenkulün değerlemesinde "Emsal Karşılaştırma Yöntemi" kullanılmıştır.
MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNAT:
Muhammen Bedeli: 140.000,00.-TL, Teminatı:10.500,00.- TL. İhale Saati: 10:05- 10:10 arası,
SATIŞ ŞARTLARI
1- Gayrimenkul Satış Komisyonumuzca, Köşk Mahallesi Talas Bulv. No: 77/A Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Binası 1. Kat Toplantı Salonu adresinde 18.03.2020 Çarşamba günü saat 10:05-10:10 arası, 6183 Sayılı Kanuna göre yapılacak açık artırmada satılacaktır.
Taşınmaz; birinci artırmada verilen bedelin, muhammen bedelinin %75'ini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale edilir. Birinci ihalede yukarıda yazılı miktar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü geçerli olmak şartıyla ikinci artırma 25.02.2020 çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50'sini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Alıcı, satışın tamamlanmasından ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez. Birinci artırmada istekli çıkmazsa ikinci artırmada da 6183 Sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 oranındaki pey akçesini karşılayacak; 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4. fıkralarında sayılan parayı, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetlerin yerine düzenlenen belgeleri, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (en yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla nazara alınacaktır ) gibi kıymetlerden birini satıştan önce Müdürlüğümüze vermeleri gerekir.
3- Satış, gayrimenkul üzerindeki diğer haklar gözetilmeden ari olarak yapılır. İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin ve varsa irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Pey ipotekli borç nazarı itibara alınmadan sürülür. Ancak; gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır ve bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
5- Satış bedeli peşin ödenir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve zararlardan mesuldür. İhale farkı ve zararlar ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi % 5 faizi ile birlikte 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil olunur.
6- Satış bedellerine göre %18 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedellerinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.
7 - Taşınmazın Aynından Doğan Vergisi ihale bedelinden ödenir. Resmi İhale Pulu, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Taşınmazdaki kiracı, mal sahibi ve diğer kişilerin tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından sağlanacaktır.
8- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100,00 TL'nin katları şeklinde olacaktır.
9- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz binasının -2. katıda bulunan İcra Satış Servisinde görülebilir. Şartname örneğini İsteyene, masrafı ödemesi şartıyla adresine gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. (0352 222 49 79'dan 1559-1680)
10- İş bu taşınmaz ilanı, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen tüm taraflara (Haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu ve 3. şahıslara ilanen tebligat yerine geçer.
11- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Her katılımcının şartnameyi okuduğu, hükümlerini kabul ettiği varsayılır.
12- 6183 Sayılı Kanunun 108. Maddesinde belirtilen Kurum çalışanı ve eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları açık arttırmaya katılamazlar. Bu malları üçüncü şahıslar vasıtasıyla veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar.
Mustafa TÜRKOĞLU
İl Müdür Yard.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR