KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu/Merkez'de 1 adet daire SGK tarafından ihaleyle satılacaktır

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113578
Şehir : Kastamonu / Merkez
Semt-Mahalle : CEBRAİL MAH. / CEBRAİL
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU AÇIKSÖZ 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KASTAMONU AÇIKSÖZ 20.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Cebrail Mah. 780 Ada, 180 parsel, 11 nolu bağımsız bölüm olan taşınmazın satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Candaroğulları Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 13/1 Merkez/KASTAMONU SGİM 2.kat 202 no'lu Satış Salonu 
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2019/6 Satış Dosyası

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve nitelikleri;
TAPU KAYDI : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Cebrail Mah. 780 Ada, 180 parsel, 11 nolu bağımsız bölüm olan taşınmaz.
İMAR DURUMU : Değerleme konusu taşınmazın yer aldığı ada/parselin, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre, Bitişik nizam, 6 kat, Hmax: 18,50 m, Ticaret yapılaşma şartlarına sahiptir.
YERİ: Kastamonu İli, Merkez İlçe, Cebrail Mahallesi, Plevne Caddesi, Kırmızı İş Merkezi mevkindedir.
Taşınmazın Özellikleri : Değerleme konusu taşınmaz, 2. kat 11 bağımsız bölüm nolu büro olup, batı ve doğu batı yönlerinden sağlanan bina girişi yönünden bakıldığında üst tarafta yer almaktadır. Büro onaylı mimari projesine göre, oda hacminden oluşmakta ve yaklaşık brüt 12 m² yasal/ mevcut alana sahiptir. Taşınmazın projesiyle alan ve konum bakımından uyumlu olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın pencereleri ısıcamlı pvc doğrama olup, büro giriş kapısı çelik kapı olarak takılmıştır. Taşınmaz bireysel doğal gaz sistemi ile ısıtılmaktadır. Değerleme tarihi itibari ile 19 yaşındadır.
KDV Oranı %18'dir.
Kıymeti : 65.000,00-TL (altmışbeşbinlira)
1. Artırma : 10.03.2020 günü saat 10:00 - 10:10 arası
2. Artırma : 17.03.2020 günü saat 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Candaroğulları Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 13/1 Merkez/KASTAMONU SGİM 2.kat 202 no'lu Satış Salonu
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75'ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin bu süretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazda en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla; 17.03.2020 tarihinde aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %50'sini bulması lazımdır. Ancak rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Arttırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7.5’i ( 4.875,00-TL ) oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. bendlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve Özel Finans Kurumları tarafından verilen süresiz ve kesin teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele fazi dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvil, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden , 4. Bende göre %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
3- Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcının talebi ile 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış yapıp yapmamakta satış komisyonu serbesttir. Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
4- Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, DV, KDV ve gayrimenkul teslim, tahliye masrafları, tüm masraflar ve gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar da alıcıya aittir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
5-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul üzerindeki İpotek ve Rehin alacaklısının alacağını ve satış masraflarını karşılaması kaydıyla en çok artırana ihale edilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan %5 faziden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir.
6- Kurum mensupları ve yakınları kendi adlarına ve başkalarının aracılığıyla açık artırmaya katılamazlar. (6183/108.md.)
7- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Her katılımcının şartnameyi okuduğu ve hükümlerini kabul ettiği varsayılır, ihalenin feshi davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip işlemlere devam edileceği,
8- İş bu ilan ile Gayrimenkul sahiplerine, tüzel kişiliğe ve tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen tüm taraflara (haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.Şahıslara v.b.) ilanen tebligat yerine kaim olduğu,
9- Satışa iştirak edeceklerin teminatlarını Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankalarına İl Müdürlüğümüz adına ‘SGK Mosip Diğer Tahsilatlar - Geçici Teminat - Saymanlık Kastamonu Birimi" seçtirilerek şahıs ise TC, şirketse vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları satıştan en az yarım saat önce İcra Satış Servisi (Gayrimenkul Satış Komisyonu)'ne getirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/6 sayılı dosyalardan İcra Satış Servisine başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR