SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri ve dairelerin satışı yapılacaktır (Çoklu satış)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00736711
Şehir : Hatay / Samandağ
Yayınlandığı Gazeteler

SAMANDAĞ AYNA 22.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
CEMRE 17.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samandağ  Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:1 adresinde bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMANDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Mülkiyetlerinin tamamı Samandağ Belediyesine ait imalatları devam eden aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine İstinaden Açık Artırma Teklif Usulü ile 31.01.2018 Çarşamba günü saat 10:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.Taşınmaz satışlarının tamamlanmaması (yeterince istekli olmaması halinde) halinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 69.Maddesi ile 29 Eylül 2005 gün ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediyelerin Arsa,Konut ve İşyeri Üretimi,Tahsisi,Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15/d Maddesine göre,satışa konu olacak bağımsız bölümler bitinceye kadar, satışlara 2018 yılı her Encümen Toplantısında devam edilecektir.Taşınmazlara ait Blok,Bağımsız Bölüm Numarası,Kat Numarası,Niteliği,Konumu,Brüt Alanı,Muhammen Bedeli,Geçici Teminat Miktarı ve Şartname Bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.
BLOK B.B.N.O KAT NO NİTELİĞİ KONUMU MEVCUT
ALAN

MUHAMMEN BEDEL(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT %3 (TL)

ŞARTNAME BEDELİ(TL)
A BLOK 7 2.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
168 335.000,00 10.050,00 200.00
A BLOK 8 3.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
171 360.000,00 10.800,00 200.00
A BLOK 11 4.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
168 350.000,00 10.500,00 200.00
A BLOK 14 6.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
168 370.000,00 11.100,00 200.00
A BLOK 17 7.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
168 350.000,00 10.500,00 200.00
B BLOK 18 8.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
168 350.000,00 10.500,00 200.00
B BLOK 21 9.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
168 350.000,00 10.500,00 200.00
C BLOK 10 4.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
168 370.000,00 11.100,00 200.00
D BLOK 1 ZEMİN KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
122 230.000,00 6.900,00 200.00
D BLOK 2 ZEMİN KAT DAİRE DOĞU 95 170.000,00 5.100,00 200.00
D BLOK 3 ZEMİN KAT DAİRE DOĞU 95 170.000,00 5.100,00 200.00
D BLOK 4 ZEMİN KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
122 230.000,00 6.900,00 200.00
D BLOK 6 1.KAT DAİRE DOĞU 95 180.000,00 5.400,00 200.00
D BLOK 7 1.KAT DAİRE DOĞU 95 180.000,00 5.400,00 200.00
D BLOK 8 2.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
122 245.000,00 7.350.00 200.00
D BLOK 9 2.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
122 255.000,00 7.650,00 200.00
D BLOK 10 2.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000.00 5.700,00 200.00
D BLOK 11 3.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 14 3.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 15 3.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 16 4.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
122 255.000,00 7.650,00 200.00
D BLOK 18 4.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 19 4.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 20 4.KAT DAİRE GÜNEY-DOĞU-
BATI
122 255.000,00 7.650,00 200.00
D BLOK 21 5.KAT DAİRE KUZEY-DOĞU-
BATI
122 255.000,00 7.650,00 200.00
D BLOK 22 5.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 23 5.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00
200.00
D BLOK 26 6.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 27 6.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 30 7.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 31 7.KAT DAİRE DOĞU 95 190.000,00 5.700,00 200.00
D BLOK 45 BODRUM
KAT
İŞYERİ KUZEY 116 230.000,00 6.900,00 200.00

1- Tapu kaydı Zeytunlu Mahalle 194 ada 1 numaralı taşınmazda bulunan mülkiyetlerinin tamamı ile Samandağ Belediyesine ait, imalatları devam eden ve yukarıdaki tabloda gösterilen taşınmazların satış bedellerinin tamamı peşin ödenecektir.Taşınmazların bedelleri peşin ödenmesi mukabilinde tapu devirleri yapılacak olup taşınmazlar bitmiş haliyle Aralık 2018 yılı sonunda teslim edilecektir.İhale ile kesinleşen 150 metrekareye kadarki daire fiyatlarına %1,150 metrekareyi geçen daire fiyatlarına %8 ve işyeri fiyatına %18 KDV eklenecektir.
2) İHALENİN YAPILACAĞI YER,TARİH VE SAAT: İhale 31/01/2018 Çarşamba günü, Samandağ Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:1 adresinde bulunan Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.
3) İhale şartname bedeli her bir taşınmaz için 200,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.(Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)
4) İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE KESİN TEMİNAT
a) Satışa konu taşınmazların ihale muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
b) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce kesinleşen ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.
c) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ,sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.
d) Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.
e) Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.
f) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
5) İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.
1)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.
2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.
3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Gerçek kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge
5) Tüzel kişi olması halinde,Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
6) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
7) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
8) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
9) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
10) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
11) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. Samandağ Belediyesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR