İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul'da muhtelif nitelikteki gayrimenkuller ihale ile kiraya verilecektir

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925588
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DOKUZ SÜTUN 15.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 30.01.2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsünce belirlenen 12 aylık Üretici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 30.01.2019 Çarşamba günü Saat 13:00’te Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İST. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: mahalle muhtarlığından tasdikli ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdan sûreti /veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (Adres Beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en son 29.01.2019 Salı günü saat 16:00’a kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna şahsen müracaat edip,evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler ise, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 212 24364 59 nolu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır.
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır.
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir.
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda görülebilir.
16.Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası
açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (Faks: 0 212 243 64 59) – (www. vgm. gov. tr.)
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE / SOKAK KAPI CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HİSSE AYLIK
MUHAMMEN
GEÇİCİ VE
NO NO BUCAĞI / KÖYÜ MEVKİİ NO NO NO M2 BEDEL EK TEMİNAT
1 341440098000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sokak
4 Nova Residance 1.Bodrum Kat 10 Kapı nolu Dükkan 795 6 144,25m2 Tam 8.500,00 TL 23.460,00 TL
2 341440106000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Oğuzhan Sokak
4 Nova Residance 3.Kat 27 Kapı nolu Daire 795 6 116,80m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
3 341440167000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Süleyman Çelebi Cad.
Özçelik Sokak
A1-3 Blok Evila Konutları 1. Kat 1 Kapı nolu Daire 796 1 160m2 Tam 2.500,00 TL 6.900,00 TL
4 341440078000 İstanbul Başakşehir Başakşehir Yarenler Vadi Konutları B Blok 4.Kat 13 Kapı nolu Daire 807 3 120,12m2 Tam 2.300,00 TL 6.350,00 TL
5 342020003001 İstanbul Bakırköy Kartaltepe Sefalı Amine Hatun Camii WC'sı (7) Kabinli 132 2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
6 341082151000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Zemin Kat 1 Kapı nolu Daire 169 48 75m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
7 341082152000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 5 Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
8 341082153000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.2 Kat 6 Kapı nolu Daire 169 48 99m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL
9 341082154000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.3 Kat 8 Kapı nolu dubleks Daire 169 48 172m2 Tam 1.650,00 TL 4.560,00 TL
10 341082155000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Ballıca 95 Apt.Bodrum Kat 9 Kapı nolu Dükkan 169 48 142,82m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
11 341082169000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 108 Apt.Zemin Kat 2 Kapı nolu Daire 169 50 75,50m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
12 341082170000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 108 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu Çatı piyesli Daire 169 50 172m2 Tam 1.400,00 TL 3.870,00 TL
13 341082110000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok Zemin 2 Kapı nolu Daire 176 47 54,85m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
14 341082111000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 2.Kat 9 Kapı nolu Daire 176 47 69m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
15 341082112000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 3.Kat 16 Kapı nolu Daire 176 47 70,01m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
16 341082113000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 6.Kat 25 Kapı nolu Daire 176 47 69m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
17 341082114000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 6.Kat 28 Kapı nolu Daire 176 47 71,01m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
18 341082115000 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Aylin 29 Serhat Nefes Sitesi B Blok 7.Kat 32 Kapı nolu Daire 176 47 71,01m2 Tam 1.200,00 TL 3.320,00 TL
19 341080102000 İstanbul Eyüpsultan Merkez Silahtarağa Caddesi 21 Dükkan 41 33 168m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
20 341081952000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Uludağ Caddesi 155 Apt.2.Kat 3 Kapı nolu Çatı piyesli Daire 168 25 95,27m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
21 341081885000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.Bodrum+zemin Katta 2 Kapı nolu özel şartlı ters dubleks Daire 156 35 90m2 Tam 700,00 TL 1.940,00 TL
22 341081887000 İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Dumanlı 28 Apt.1.Kat 5 Kapı nolu Daire 156 3 70m2 Tam 1.250,00 TL 3.450,00 TL
23 341081789000 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Ümmi Sinan 12 Ensarı Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 195 5 90,02m2 Tam 1.000,00 TL 2.760,00 TL
24 341080153001 İstanbul Eyüpsultan Düğmeciler Küme 8 Krk.(B4) ile işaretli özel şartlı İkametgah 1007 4 132m2'nin
44m2'si
Tam 650,00 TL 1.800,00 TL
25 341081964000 İstanbul Eyüpsultan Rami Cuma Şeyh Abdullah 65-69 Apt.Bodrum Kat 2 Kapı nolu Özel Şartlı Daire 280 42 46,06m2 Tam 600,00 TL 1.660,00 TL
26 341081245003 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy-Merkez Beste 5 Krk.(D) ile işaretli Özel şartlı Depo 24 20 4.038m2'nin
770m2'si
Tam 14.000,00 TL 38.640,00 TL
27 341081734001 İstanbul Eyüpsultan Çırçır Zuhal Krk.(B) ile işaretli Arsa 143 13 269m2'nin
209m2'si
Tam 300,00 TL 830,00 TL
28 341081980000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz-Mithatpaşa Bartu Arsa 330 9 3.761,57m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
29 341081993000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Özel Şartlı Arsa 335 23 3.270,71m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
30 341080185000 İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy-Merkez Camii Arkası Arsa 265 8 248m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL
31 321081634000 İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz İki Kemer Mevkii Arsa 13 pafta 734 1.300m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
32 341420021000 İstanbul Arnavutköy Haraççı Yurttaş Arsa 5048 3 301,05m2 Tam 160,00 TL 450,00 TL
33 341420029001 İstanbul Arnavutköy Taşoluk Pırıltı Krk. (B) ile işaretli Arsa 6565 8 1.105m2'nin
933,05m2'si
Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
34 341420001001 İstanbul Arnavutköy Boğazköy Ziyalı Krk. (B-C) ile işaretli Arsa 4298 165 2.066,73m2'nin
1.221m2'si
Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
35 341420018001 İstanbul Arnavutköy Haraççı Mihriban Özel Şartlı Arsa 5029 3 ve 4 Top: 887,93m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
36 341190747000 İstanbul Zeytinburnu Telsız 85/4 Sokak Arsa 2629 1 42m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL
37 341320039000 İstanbul Çatalca Kaleiçi Kirazlı Değirmen Mevkii Arsa 153 30 3.520m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL
38 592200008000 Tekirdağ Süleymanpaşa Gündoğdu Kabakçıoğlu Caddesi Arsa 142 1 96,87m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL
39 591220048001 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 1.Kat 117-118 ve 119 Kapı nolu Büro 32 95 90m2 Tam 500,00 TL 1.380,00 TL
40 591220081000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 4.Kat 407 Kapı nolu Büro 32 95 34,70m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL
41 591220061000 Tekirdağ Çorlu Muhittin İstanbul Caddesi 143 Çorlu Vakıf İşhanı 2.Kat 219 Kapı nolu Büro 32 95 32m2 Tam 100,00 TL 280,00 TL
42 341160594000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.Bodrum Kat 1 Kapı nolu Daire 1259 57 90m2 Tam 1.500,00 TL 4.140,00 TL
43 341160596000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.Zemin Kat 5 Kapı nolu Daire 1259 57 65m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL
44 341160598000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.1 Kat 8 Kapı nolu Daire 1259 57 85m2 Tam 1.800,00 TL 4.970,00 TL
45 341160600000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.2 Kat 11 Kapı nolu Daire 1259 57 85m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
46 341160603000 İstanbul Şişli Duatepe Evrenoszade 3 Apt.3 Kat 15 Kapı nolu Daire 1259 57 90m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
47 341160632000 İstanbul Şişli Bozkurt Baysungur 54 Apt.1.Kat 3 Kapı nolu Daire 1292 33 79,35m2 Tam 2.400,00 TL 6.630,00 TL
48 341160640000 İstanbul Şişli Eskişehir Bilezikçi 182 Kagir Ev İkametgah 1314 17 136m2 Tam 2.600,00 TL 7.180,00 TL
49 341160004000 İstanbul Şişli İnönü Satırcı 11 Kagir Apt.1.Katı özel şartlı ikametgah 617 20 77,50m2 Tam 3.000,00 TL 8.280,00 TL
50 341160574000 İstanbul Şişli Eskişehir Mekkareci Zemin Kat 1/B Kapı nolu Dükkan 1312 10 97m2 Tam 3.250,00 TL 8.970,00 TL
51 341160380004 İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Halide Edip Adıvar 24 Apt.4.kat 9 Kapı nolu Daire 10264 5 147,51m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL
52 341162309001 İstanbul Şişli Şişli Harzemşah 24 Kagir Apt.1 Kapı nolu Bodrum ikametgah 1027 11 85m2 Tam 1.100,00 TL 3.040,00 TL
53 341052267002 İstanbul Beyoğlu Kamerhatun Emin Camii Sk. Apt.Zemin Kat 2/B Kapı nolu Dükkan 431 8 9m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
54 341051606000 İstanbul Beyoğlu Bülbül Mısırbuğdayı 9 Bodrum+2 Katlı İkametgah 585 9 27m2 Tam 750,00 TL 2.070,00 TL
55 341051454002 İstanbul Beyoğlu Kemerhatun Alhatun 21 Kargir Ev 1.Kat İkametgah 431 37 55m2 Tam 1.050,00 TL 2.900,00 TL
56 341052506000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt. 1.Kat 25 Kapı nolu Büro 274 5 11m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
57 341052508000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt. 1.Kat 24 Kapı nolu Büro 274 5 16m2 Tam 450,00 TL 1.250,00 TL
58 341052509000 İstanbul Beyoğlu Emekyemez Harup 7 Apt. 2.Kat 35 Kapı nolu Büro 274 5 21,77m2 Tam 550,00 TL 1.520,00 TL
59 341051526002 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Hamam Krk.(B) ile işaretli Arsa 2726 33 1.176m2'nin
400m2'si
3/6 400,00 TL 1.110,00 TL
60 341052097000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Hacıhüsrev Arsa 1612 73 174,65m2 Tam 85,00 TL 240,00 TL
61 341052098000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Arapzade Dergahı Arsa 1612 54 142,50m2 Tam 85,00 TL 240,00 TL
62 341052146000 İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Reis Arsa 1446 28 55m2 Tam 85,00 TL 240,00 TL
63 341052110000 İstanbul Beyoğlu İstiklal Darbuka Arsa 1636 23 284,30m2 Tam 130,00 TL 360,00 TL
64 341090449002 İstanbul Fatih Ayvansaray Ebe 34 Krk.(4) ile işaretli Arsa üzeri muhtesat ikametgah 2891 52 425,50m2'nin
26m2'si
Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
65 341070197001 İstanbul Fatih Cankurtaran Caferiye 2-4 Krk.(B) ile işaretli 2.Katta çıkış Merdiveni Bahçe kısım
ortak kullanım alanlı özel şartlı Ofis
52 15 111+38=149m2 Tam 5.300,00 TL 14.630,00 TL
66 341092119000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kabakulak 1 Apt.2.Kat 4 Kapı nolu Daire 1523 16 93,45m2 Tam 1.300,00 TL 3.590,00 TL
67 341092157000 İstanbul Fatih Alikuşçu İslambol Cad.Malta Sk. 2/B Kapı nolu Dükkan 1923 17 23,50m2 Tam 1.750,00 TL 4.830,00 TL
68 341092029000 İstanbul Fatih Mollagüranı Softa Sinan 11 Apt.4.Kat 6 Kapı nolu Daire 2011 74 87,75m2 Tam 1.600,00 TL 4.420,00 TL
69 341091604000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Külahlı 28 Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu Daire 1606 30 80m2 Tam 800,00 TL 2.210,00 TL
70 341090941003 İstanbul Fatih Ayvansaray Püsküllü 7 Krk.(C)ile işaretli Arsa üzeri muhtesat ikametgah 2581 48 338,20m2'nin
32m2'si
Tam 150,00 TL 420,00 TL
71 341091461035 İstanbul Fatih Ayvansaray Çınçınlı Çeşme 30 Krk.(36) ile işaretli İkametgah 2650 12 4.503,90m2'nin
135m2'si
Tam 450,00 TL 1.250,00 TL
72 341091000000 İstanbul Fatih Hırka-i Şerif Kuyu Çıkmazı Arsa 2712 26 90,72m2 Tam 150,00 TL 420,00 TL
73 341090300000 İstanbul Fatih Ayvansaray Dervişzade Arsa 2897 13 16,34m2 Tam 200,00 TL 560,00 TL
74 341090112000 İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Nazlı Ebe Arsa 1228 1 54m2 Tam 50,00 TL 140,00 TL
75 341091441000 İstanbul Fatih Ayvansaray Sultan Çeşmesi Arsa 1830 8 69m2 Tam 75,00 TL 210,00 TL
76 341092177000 İstanbul Fatih Ayvansaray Cami Şerif Avlusu Sokak Arsa 2888 12 338,85m2 1/12 150,00 TL 420,00 TL
77 341091795000 İstanbul Fatih Ayvansaray Maslak Çıkmazı Arsa 2703 17 88,79m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
78 341091727000 İstanbul Fatih Ayvansaray Eğrikapı Özel Şartlı Arsa 2867 1 83m2 Tam 400,00 TL 1.110,00 TL
79 342090031000 İstanbul Fatih Yedikule Narlıkapı Cad. Arsa 1224 9 320m2 Tam 2.000,00 TL 5.520,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR