BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul Güngören'de bahçeli iki katlı kargir ev mahkemeden satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182185
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / GÜNGÖREN

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/43 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
734,745 TL
Birinci Satış Günü
:
26.08.2020 15:10
İkinci Satış Günü
:
23.09.2020 15:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY (SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, Bağlar Mevkii, 11525 Parsel, 219,00 M2 Yüzölçümlü, Bahçeli İki Katlı Kargir Ev Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/1028 Esas sayılı dosyasından hazırlanın 16/10/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 11525 parsel sayılı, Bahçeli İki Katlı Kargır Ev niteliğindeki taşınmaz mal, Güngören İlçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Topel Sokak, No: 5 adresindedir. Satış konusu taşınmaz üzerinde zemin + 3 katlı bina bulunmaktadır. Binanın hali hazırda boş ve çevresinin çit ile çevrili olduğu, binanın fiziki durumu itibariyle riskli yapı konumunda olduğu ve ekonomik değerinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mahallesi, 11525 parsel sayılı, Bahçeli İki Katlı Kargir Ev niteliğindeki taşınmaz mal, Güngören İlçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Topel Sokak, No: 5 adresindedir. Satış konusu taşınmaz üzerinde zemin + 3 katlı binanın hali hazırda boş ve çevresinin çit ile çevrili olduğu, binanın fiziki durumu itibariyle riskli yapı konumunda olduğu ve ekonomik değerinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır."denilmektedir.
İmar Durumu : GüngörenBelediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, 28.05.2019 tarih ve E.22739 kayıt nolu yazılarında, "Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi, Topel Sokak No: 5 kapı, 1 pafta, 11525 parsel sayılı yer, 18.02.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planına göre kısmen yol, kısmen konut alanında kalmaktadır" denilmektedir. İmar durumu yazıları ekinde bulunan imar Planı incelendiğinde; 11525 nolu parselin doğusunda (yol cephesinde) bulunan Topel Sokağının, 11525 nolu parselin batısında bulunan Vatan Sokağına, bağlantısının Kurulması planlanmıştır. Vatan sokak ile Topel Sokağın bağlantısının kurulması durumunda, dava konusu taşınmazın, takriben % 45'nın yol alanında kalacağı görülmüştür.
Kaydındaki Şerhler : Diğer: HURİSER ARAN'ın VERASET VE İNTİKAL İLİŞİĞİ DOSYASIDIR.
Kıymeti : 734.745,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 23/09/2020 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti Belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- 25/03/2020 Kabul Tarihli ve 7226 sayılı Kanun gereği, satış ilanıelektronik ortamda ve satışa tesir etmemek kaydıyla Basın İlan Kurumuilan.gov.tr de ilanedilecektir.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/43 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR