SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İlkadım Derebahçe Mahallesi'nde 2 adet daire belediyeden satılıktır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00937302
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : DEREBAHÇE MAH. / İSTASYON
Oda Sayısı : 3+1
: 93
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 14.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HEDEF HALK 21.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire,3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Aşağıdaki tabloda Sıra No.ları, İlçesi, Mahallesi, Adası, Parseli, Katı, Bağımsız Bölüm Numarası, Niteliği, Hisse Oranı, Arsa Payı, Alanı, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminatları yazılı olan tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 2886 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı taşınmazdaki 4. kat 11 no.lu bağımsız bölüm (3+1 konut tipinde net 93,00 m² büyüklüğünde daire) ile aynı taşınmazdaki 5. kat 15 no.lu bağımsız bölümdeki Belediyemize ait %30 hissenin(3+1 konut tipinde net 91,50 m²lik daire), tanzim olunan Şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

S.NO.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

KAT

BAĞ.
BÖL.

NİTELİĞİ

HİSSE ORANI

ARSA PAYI

ALANI
(m²)

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

İlkadım

Derebahçe

2886

12

4

11

MESKEN

1/1

57613125/716340000

93,00 m²

185.000,00 ₺

5.550,00 ₺

2

İlkadım

Derebahçe

2886

12

5

15

MESKEN

3/10

55000000/716340000

91,50 m²

52.500,00 ₺

1.575,00 ₺

2- Bahse Konu olan işe ait İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilecektir.
3- Bahse konu İhale 28.02.2019 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.00’te (İhale 15.00’te başlayacak ve 2 adet taşınmazın ihalesi sonuçlanana kadar devam edilecektir) Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.
4- İhaleye İştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.
A. İstekli Gerçek Kişi İse;

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. İkametgâh Belgesi,

 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

 4. Adres Beyannamesi,

 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

 6. Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

 9. Taahütname.

B. İstekli Tüzel Kişi İse;

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2018 yılı içinde alınmış belge,

 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

 4. Geçici teminat; 2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerlerdir. Teminat nakit olarak verilecek ise, Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak alınacak makbuz aslı,

 5. Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

 7. Taahütname.

C.Ortak Girişim İse;
Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.
5- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.
-Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse, İhale evraklarını ihale saati olan Saat: 15.00’e kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na da verebileceklerdir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir. Ayrıca istekliler ihale saati olan Saat: 15.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
6- 29.09.2005/25952 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik” uyarınca, satışa çıkarılan meskenlere alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın, belirlenen satış fiyatları üzerinden 26.12.2019 tarihine kadar satışlarına devam edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR