İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık 2+1 daire

İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862295
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 2+1
: 82
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Bulunduğu Kat : 2
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/14 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.11.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
05.12.2018 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hacı HamzaMahallesinde bulunan 1300 ada, 20 parselde kayıtlı 230,50 m2 miktarlı, arsa niteliğindeki ana taşınmazın 150/900 arsa paylı, 2.kat, 8 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazın, Ana Taş.Nitelik: Mesken ,Zemin No:23430953, Zemin Tipi: Kat Mülkiyeti, buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birliktetaşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz''Fatih Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdüriüğü'nün 24/05/2016 tarih ve 86170071-109,02-E 52T0 say» İle dava dosyasına ibraz etmiş olduğu imar durumuna göre dava Konusu “Fatih İlçesi, Sümbül Efendi Mahallesi, 1300 ada,20 parsel sayılı yer";İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanlan, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Vartıklannı Koruma Bölge Kufullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Betediye Başkanlığınca D4/10/2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yanmada) Kentsel Tarihi, Kentsel Arfceotojik, I.derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 OlçekJi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında ,3. Derece Koruma Bölgesinde konut alanında kalmakta olup , H:9,50m. ırtifadadır. Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "Satış konusj yer “ İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hacı Hamza Mahallesi ,1300 ada,20 parsel,230.50 nf yüzölçümlü, kargir apartman " nitelikli ana taşınmazda yer atan tapu kaydına göre B bağımsız bölüm nolu , adrese Koç Dibek Sokak Fırat apartmanı No15 'te 2 Katta bufıman halihazırda mesken olarak kullanılan taşınmazdır. Satışa konusu taşınmaz keşif günü mahallinde ziyaret edilmiş, kadastro paftası ve halihazır haritadan alınan koordinatlardan yola çıkılmak suretiyle elde edilen koordinatlar zemine uygulanarak yerm doğruluğu teyit edilmiştir.Satışa konu taşınmaz, Fatih ilçesi, Hacı Hamza mahallesinde Koç Dibek Sokak üzerinde bulunan Bodrum + Zemin + 2 Normal kattan ibaret olarak inşa edilmiş binanın 2. normal katındaki 5 nolu dairedir. Söz konusu taşınmaz bölgedeki ana akslardan olan 10. Yıl caddesine yaklaşık 350 m.,(Sahil )Kennedy caddesine yaklaşık 2.5 km.,Sjlivrikapı caddesine 600m. mesafede yer almaktadır. YakJaşık 1km. hinteriandı içinde Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Bİrunı Hastanesi bulunmaktadır. Bahse konu taşınmaz; salon+2 oda +mutfak+barıyo+antre+wc şeklinde planlanmış olup 82 m2 brüt alanlıdır. Banyo-mutfak zeminleri seramik, odaların zemini laminat parke döşelidir. lsıtma sistemi doğafgaz yakıtlı kombidir.Pencereleri pvc doğramalı, ısı camdır Dairenin ana giriş kapısı çetik kaptdır, Bina yaklaşık 45 yıllık bir binadır. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre taşınmazın değeri 300.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 05/11/2018 PAZARTESİ GÜNÜ saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 05/12/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 05.12.2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/14 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 1 KDV.,‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.12/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR