Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496004
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 01.03.2017 13:50
Muhammen Bedeli : 450000 TL
İlk İhale Tarihi : 30.01.2017 13:50
Dosya Numarası : 2016/311 TLMT.
İhale Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2016/311 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇİK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı :

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mah. 122 Ada, 8 Parsel, 6.968,91 m2 Yüzölçümlü,5 Bloklu konut ve iş merkezi ana taşınmaz niteliğinde, 4744/696800 Arsa paylı, A Blok, l.Kat, 5 Nolu bağımsız bölüm, Mesken nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/04/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesinde, tapunun 122 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı Değirmenbahçe Caddesinden 11 dış kapı numarası alan 6.968,9lm2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli 5 Bloklu Airport Hill Sitesinde 4744/696800 arsa paylı A Blok l.Kat (5) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcut ana binanın 1 .normal katında yer alan 5 nolu mesken, girişte antre üzerinde salon ve mutfak, antre devamında iki oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, 64,36m2 net alana sahip, seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, pencereleri PVC doğrama şeklinde, daire giriş kapısı ise çelik kapıdır. Taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, kalorifer ısıtmalıdır. Taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır, "denilmektedir. İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2016
tarih, 6502 sayılı imar durum belgesine göre; Bahçelievler İlçesi, Yenibosna 122 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz 21.06.2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında; H:15,00mt irtifada, ayrık nizam, TAKS:0,30, KAKS:1,50 yapılanma şartlarında, "Ticaret+ Konut" alanında kalmakta olup, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Değirmenbahçe Caddesi, NO: 11/A adresinde bulunmaktadır. Söz konusu taşınmaza ait 12.03.2010 tarih ve 07/14 sayılı yapı ruhsatına göre A Blok l.kat 5 nolu mesken nitelikli bağımsız bölümün net kullanım alanı 64,36m2dir denilmiştir.

Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Beyan 1 : Yönetim Planı 02/07/2010 Beyan 2 : KM'ne çevrilmiştir.
1. Satış Günü : 30/01/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
2. Satış Günü : 01 /03/2017 günü 13:50 - 14:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fıziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan
teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 10/11/2016

(İİKm.126)_
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR