Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık daire

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449219
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 340000 TL
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 14:20
Dosya Numarası : 2016/564 TLMT.
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2016/564 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen (aşınmazın cinsi, niteliği, kıymcıi. adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul ili. Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mah. 1513 Ada, 40 Parsel, 222.00m,yüz ölçümlü, 30/272 Arsa Paylı, 2.Kat, 5 Nolu Bağımsz/. Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 29/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre Satışa konu taşınmaz Zcytinbumu Telsiz Mahallesi 80 Cami Sok. No: 11 Tuğrul Apt. 2.Kat. Daire:5 adresinde konumludur. 80. Cami Sokak ve 86/1 Sokak kesişimindc köşe parsel konumlu olup bina girişi 86/1 Sokak ton yapılmıştır. Bölgede teknik vc sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. HacıAlaaddin Camii. Süleyman iye Doğum vc Çocuk Hast. Hastanesi. Balıklı Rum Hastanesi. Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi.lOO.yıl Anadolu Lisesi. Olivium Outlet Centcr taşınmaza yakın sosyal donatılardır. Ulaşım Balıklı Kazlıçcşmc Yolu Caddesi vc Prof.Muammcr AksoyCd. Özerinden sağlanmaktadır. Ana gayrimenkul bitişik nizam betonarme binadır. Bodrum Kat +Zemin Kat+Asma Kat+ 3 Normal Kal +Çekmeı Katı ile toplam 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Bodrum. Zemin vcAsma katlar ticari, Normal katlar konut fonksiyonludur. Katlarda 2'cr daire olmak üzere toplam 6 adet konut bulunmaktadır. Zemin katında Telsiz Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Dış cephesi mozaik kaplıdır. Giriş kapısı camlı demir doğramadan imal edilmiş olup merdiven vc sahanlıklar mermer kaplıdır. Asansör yoktur. Bina yaklaşık 18 yaşındadır. Marmara Depremi öncesi yapılmıştır. Değerleme konusu bağımsız böl Dm ana gayri menkul On 2. Katında konumlu, girişe göre arka tarafta. 86/1 sokak, cepheli 3+1 nitelikli daircdir.Onanlı projesine göre I00m2 net (süpiirii lebi lir) alanda; salon, 3 oda. mutfak, banyo, kiler, balkon mahallidir. Daire giriş kapısı çift çelik kapı. iç kapılar amerikan, pencereler pvc esaslıdır. Salon ve odalar ahşap parke ile kaplı olup diğer alanlar seramik kaplıdır. Mutfak dolapları laminant. tezgah mermerdir. Balkon pvc esaslı malzeme ile kapatılmıştır. Banyoda seramik üstü duşakabin. dolaptı lavabo, klozet mevcuttur. Duvarlar kısmen boyalı, kısmen duvar kağıdı kaplıdır. İsınma kombidir. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Bodrum Katta yaklaşık 2.5 m2 kömürlük eklentisi bulunmakladır. Tapu Müdürlüğümde Taşınmaza ait 02.02.1999 tarih ve 99/238 sayılı Mim. Proje incelenmiştir Taşınmaz kat vc konum olarak onanlı projesine uygundur. Ancak mahal değişikliği gözlenmiştir. Onanlı projesindeki WC mahalli ipi al edilmiş kiler olarak kullanılmaktadır, "denilmektedir.
imar Durumu :Zcytinburnıı Belediye Başkanlığı. İmar vc Şehircilik Müdürlüğü nün 10.06.2016 tarihli yazısında Zeytinbumu ilçesi. Telsiz Mahallesi 1513 ada 40 parselin 06.12.2007 tarihlii Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam H: 12.50 kat. irtifada Konut Atanında kaldığı bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 340.000.00 tl
KDV Oranı : %l
Kaydındaki Şerhler : Beyan:Yönelim Planı:04/09/1988 1889724 Sistem Nolu. 11:4 Nolu Kömürlük
1.Satış Günü ; 29/11/2016 günü 14:20- 14:30 arası
2.Satış Günü : 29/12/2016 günü 14:20- 14:30 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artınna suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.KOv.tr adresinden elektronik ortamda teklif veri lebi lecckl ir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanh alacaklarının toplamını vc salış giderlerini geçmek şanı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artınııa gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek lir. Bu artırmada damalın tahmin edilen değerin %50 sin i.satış isteyenin alacağına rüçhanh alacaklarının toplamım vc satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Anırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce '('.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması vc banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyannea: ihaleye nakil olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince aynca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para itedir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim vc tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisinde ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi. KDV vc tapu alım harcım yutırmadığı taktirde resen İİK mın 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir, ihaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı vc taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden Ödenir. .
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riaycı edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekle iseonbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren I.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (IS) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabil olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak lir.
5* Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra vc iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınııamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif etlikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vc diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden mOıcselsİlen mesul olacaklardır. İhale farkı vc temerrüt faizi aynca hükme hacet katmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureli borçluya ve alacaklıya ve'taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunlann dışında aynca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan salış ilanı tebligat yerin/geçer.
7 -İİK 'nun 151 vc 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138.
Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83.100.142.151 vcM.K. Nun 789.777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/564 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2016

(İİK m. 126)_
(*) İlgililer labirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekledir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR