İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık 60 m2 daire

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650485
Şehir : İstanbul
: 60
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/77 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
400000 TL
İlk İhale Tarihi
:
22.11.2017 10:00
İkinci İhale Tarihi
:
22.12.2017 10:00
İhale Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
DOSYA NO : 2017/77 SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi., Muradiye Mahallesi .,Ada/ Parsel: 815/10 ., Yüzölçüm:190,00 m².,Ana Taş Nitelik : Beş katlı onüç daireli kargir apartman., Blok/Kat/ Giriş-B.B. No: -/ Zemin/- ( Bağ.Böl.No: 5)., Arsa pay/ Payda: 20/244., Bağ. Böl. Nitelik : Daire nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Beşiktaş İlçesi,Muradiye Mahallesi, Şair Nazım sokakno:34 ,815 ada 10parsel sayılı yer, 16.07.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-BalmumcuNazım İmar Planı ve09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı ve bu plana ait plan notu tadil planları kapsamında ; bitişik düzende, H=14.50 m. (4 kat) yükseklikte yapılanma hakkıile "konut alanında"kalmakta olduğu görülmüştür. "Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Satışa konu taşınmaz MuradiyeMah, 815ada 10parsel Şair Nazım Sokak 34 kapı nolu yerdeki binadır. Bina ikibodrum kat + zeminkat ve dört normal kat şeklinde 5 kat 13 dairedenzemin oturumu yaklaşık123,00 m2olan kat mülkiyetli, iskanlı 48 yıllık190,00 m2 miktarlı bahçeli "beş katlı On üç daireli Kargir apartman " vasıflı ana taşınmazdır. çatısı örtülü,dış cephesi sıvalı ve boyalı,pencerelerindeahşap doğrama takılı olan , Alüminyumdoğramadan apartman giriş kapısı olan apartmanın ana giriş sahanlığı ve kat sahanlıkları ile merdivenleri dökme mozaik kaplı olup,elektrik,su,doğalgaz kullanımı bulunmaktadır.
Zemin katta yeralan 5 nolu dairenin "antre+mutfak+salon-balkon+ yatak odası+banyo wc " bölümlerinden oluşmaktadır. Sokak cephesine göre arka bahçeye bakan daireninkullanım alanı Brüt 60.00 m2, , daire giriş kapısının çelik,antre-mutfak-balkon zeminlerinin karo mozaik banyo wc zeminlerinin seramik duvarları yarıya kadar vemutfak bankosufayans, salon ve oda zeminlerinin laminantkaplı,mutfak duvarlarının plastyik boyalı, pencerelerin pwcolduğu,İç kapı ve kasaların yağlıboyalı ahşap doğrama olduğu, , kullanım için pek donanımlı bakımlı olmadığı"Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcutBilirkişi Raporuna göre;
Taşınmazın değeri 400.000,00- TL ( Dört yüz bin TL) olarak hesap ve takdir edilmiştir.KDV ORANI %1 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 22.11.2017 Çarşamba günü saat 10.00’ dan - 10.05’e kadar İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 22.12.2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 22.12.2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/77 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Bahsi geçen Taşınmaz için %1 KDV, Tüm taşınmazlar için ise , ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/77 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 09.08.2017
(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR