ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzurum Yakutiye'de 3 adet konutun satışı yapılacaktır

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089983
Şehir : Erzurum / Yakutiye
Semt-Mahalle : MURATPAŞA MAH. / YAKUTİYE
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Yenişehir Yolu Üzeri Şengel Apartmanında bulunan 875 aa 63 parselde kayıtlı 1867 m² yüzölçümlü 10/325 arsa paylı bodrum dahil 9 katlı bahçeli kargir apartman vasıflı kat mülkiyetine haiz mesken (kamu konutu) niteliğindeki 1.kat 8 bağımsız bölüm, 2.kat 12 bağımsız bölüm ve 3.kat 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların (toplam 3 adet apartman dairesinin) ESKİ İhale Komisyonu Huzurunda satılması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİ Genel Müdürlüğü İhale (Toplantı) Salonu / Üniversite Mahallesi Dr.Refik Saydam Cad. ESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yakutiye – Erzurum
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
( Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Yenişehir Yolu Paşalar Cad. Dr.İspirlioğlu Sok. Şengel Apt.da Bulunan 875 Ada 63 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerindeki 1. Kat 8 Bağımsız Bölüm, 2. Kat 12 Bağımsız Bölüm ve 3.Kat 16 Bağımsız Bölüm Numaralı Toplam 3 Adet Konutun SATIŞI ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b. Maddesi Doğrultusunda Açık Teklif Usulü İle İhale Edilecektir. )
1- İDARENİN :
a) Adı : Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Üniversite Mah.Dr.Refik Saydam Cad.Çat Yolu Üzeri Yakutiye/ Erzurum
c) Telefon ve Faks : 0 (442) 233 02 88 – 235 56 76 Faks: 0 (442) 233 00 37
d) Web Adresi : www.eski.gov.tr
e) E-Posta Adresi : musterihizmetleri@eski.gov.tr & alaygurses@hotmail.com
2- İHALE KONUSU İŞİN :
a) Adı,Niteliği,Türü,Miktarı: Mülkiyeti ESKİ Genel Müdürlüğüne ait Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Yenişehir Yolu Üzeri Şengel Apartmanında bulunan 875 aa 63 parselde kayıtlı 1867 m² yüzölçümlü 10/325 arsa paylı bodrum dahil 9 katlı bahçeli kargir apartman vasıflı kat mülkiyetine haiz mesken (kamu konutu) niteliğindeki 1.kat 8 bağımsız bölüm, 2.kat 12 bağımsız bölüm ve 3.kat 16 bağımsız bölüm numaralı taşınmazların (toplam 3 adet apartman dairesinin) ESKİ İhale Komisyonu Huzurunda satılması işi. (Detayları dosyasında ve şartnamelerde yazılı.)
b) Yeri : Muratpaşa Mahallesi Yenişehir Yolu Paşalar Caddesi Dr.İspirlioğlu
Sokak Şengel Apt. 1 inci, 2 inci ve 3 üncü Katlar Yakutiye/Erzurum
c) İhalenin Türü : ESKİ İhale Yönetmeliğinin 29/b Mad.Gereği Açık Teklif Usulü.
d) Muhammen Bedeli : 1.Kat 8. Bağımsız Bölüm; 350.000,00 TL (üçyüzellibin lira)
2.Kat 12.Bağımsız Bölüm; 380.000,00 TL (üçyüzseksenbin lira)
3.Kat 16.Bağımsız Bölüm; 397.000,00 TL (üçyüzdoksanyedibin lira)
e) Geçici Teminat Miktarı : 1.Kat 8. Bağımsız Bölüm; 11.000,00 TL (onbirbin lira)
2.Kat 12.Bağımsız Bölüm; 12.000,00 TL (onikibin lira)
3.Kat 16.Bağımsız Bölüm; 12.000,00 TL (onikibin lira)
(Geçici teminat ESKİ Gen.Müd.nün veznesi veya Halkbank Erzurum Şub. TR320001200934200045000001 Iban nolu hesabına Türk Parası ile nakit yatırılabileceği gibi Banka Teminat Mektubu da kabul edilecektir).
3- İHALENİN :
a) İhale Yetkilisi : ESKİ Yönetim Kurulu ihale yetkilisidir.
b) Yapılacağı Yer : ESKİ Genel Müdürlüğü İhale (Toplantı) Salonu / Üniversite Mahallesi Dr.Refik Saydam Cad. ESKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Yakutiye – Erzurum
c) Tarihi ve Saati : 06.12.2019 Cuma günü saat : 14.00’ de.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER :
a) Başvuru dilekçesi,
b) Kanuni ikametgâh belgesi,
c) Tebligata esas adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks veya e-posta adresi,
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
e) ESKİ Genel Müdürlüğüne borcu bulunmadığına dair ESKİ Genel Müdürlüğünden alınacak yazı,
f) Geçici teminat miktarının yatırıldığına dair vezne ya da banka dekontu veya banka teminat mektubu,
g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
g.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
g.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
g.3. İstekliler adına ihaleye katılmak isteyenlerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter tasdikli imza sirküleri,
g.4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
g.5. İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf olması halinde; dernek, federasyon,
konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve faaliyette bulunduklarına dair, belgelerin ibrazı zorunludur.
5- İhale şartnamesi ve dokümanları ESKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve aynı adresten ücretsiz temin edilebilir.
6- İstekliler ilanda belirtilen 12 Aralık 2019 Cuma günü en geç saat: 14.00’e kadar ihale dosyalarını komisyon başkanlığına teslim ederek, sözlü tekliflerini belirtmek üzere ihale komisyonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla mevzuata uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler, postadaki gecikmelerden idaremiz mesul değildir.
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- İstekliler ihale konusu işe ayrı ayrı, bir kısmına veya tamamına iştirak edebilirler.
9- Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseği uygun bedeldir.
10- Yapılacak ihalede ESKİ İhale Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır. İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.
11- ESKİ İhale Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen kişiler ihaleye iştirak edemezler, bu yasağa rağmen ihaleye iştirak edilmiş ve ilgiliye ihale kalmış ise ihale iptal edilir, sözleşme yapılmış ise sözleşmesi bozularak teminatı gelir kaydedilir. Ancak 385 ve 394 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğlerinde belirtilen fiilen konutta oturanlar ihaleye katılma ve öncelikli alım hakkına sahiptirler.
12- İhale bedelinin tamamı ESKİ Genel Müdürlüğü hesaplarına peşin olarak yatırılacaktır. Öncelikli alım hakkına sahip olanlara mevzuat doğrultusunda peşin indirimi veya taksitle ödeme uygulanacaktır.
13- İhale bedeli üzerinden ayrıca katma değer vergisi alınmayacaktır. Ancak karar pulu, sözleşmeye ait damga vergisi gibi kiralamaya ilişkin tüm giderler kiracıya ait olup, süresinde ödenecektir.
14- İhaleye iştirak eden istekliler şartnameyi görüp, okumuş ve münderecatını kabul etmiş sayılırlar.
15- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Duyurulur. 21.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR