ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Elbistan Kümbet'te mesken ve 2 adet arsa satış ihalesi

ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01121557
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Semt-Mahalle : KÜMBET MAH. / ELBİSTAN
: 142
Yayınlandığı Gazeteler

ELBİSTAN KAYNARCA 25.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ELBİSTAN KAYNARCA 27.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elbistan İlçesi Kümbet Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Vergi Dairesi Müdürlüğü müdür odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı
(Elbistan Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Gayrimenkul Mal Satış İlanı


Vergi borçlarını vadesinde ödemeyen mükellefe ait cinsi, ada/parseli, yüz ölçümü, hisse oranı, rayiç değeri, teminat miktarı ve diğer bilgileri tabloda belirtilen gayrimenkuller 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 94. ve 95. maddeleri uyarınca açık artırma usulü ile satışa çıkartılacaktır.

İlçesi

Köy/
Mah.

Mevkii

Ada/
Parsel

Arsanın
Toplam Yüz
Ölçümü m²

Satışa Konu
Olan Arsa/Mesken
Yüz Ölçümü m²

Satışa Konu
Olan Arsanın
Hisse Miktarı

Rayiç Değer

Teminat
Miktarı (%7,5)

Mesken

Elbistan

Kümbet

Tekkeyeri

515/16

1.652,96 m²

142 m²

Tam (B.B.No:24)

160.000,00 TL

12.000,00 TL

Arsa

Elbistan

Kümbet

Ebecik

972/10

451,85 m²

154,19 m²

% 29,30

65.000,00 TL

4.875,00 TL

Arsa

Elbistan

Kümbet

Ebecik

973/4

730,62 m²

135,62 m²

% 18,56

105.000,00 TL

7.875,00 TL


Satış Şartları:
1-) Satışa çıkartılan gayrimenkullere tabloda belirtilen rayiç değerler biçilmiştir.
2-) Satış 19/02/2020 tarihinde (Çarşamba günü) saat 14:00’da başlayıp aynı gün tamamlanamadığı takdirde müteakip günlerde devam edilmek üzere Elbistan Vergi Dairesi Müdürlüğü müdür odasında açık artırma usulü ile yapılacaktır. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklar varsa bu alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla birinci ihalede satışı yapılamayan gayrimenkul ikinci ihale tarihi olan 26/02/2020 (Çarşamba günü) aynı yer ve saatte satışa çıkartılarak aynı gün sonuçlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilecektir. İkinci ihalede rüçhanlı alacaklarla satış masraflarını aşması halinde en çok artırana satış yapılacaktır.
3-) Artırmaya iştirak edeceklerden teminat olarak, 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecek olup, teminat tutarları gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin
% 7,5 olup tabloda belirtilen tutarlar kadar teminat alınacaktır. Teminat Elbistan Vergi Dairesi veznesine yatırılarak buna ait geçici teminat makbuzları ihale günleri satış saatinden önce satış komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı isterse ödeme için 3 günü geçmemek üzere süre talep edilebilir. KDV, Damga, tapu harç ve masrafları ile tellaliye ücreti alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler ile takip masrafları satış bedelinden ödenir.
4-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafları dahil iddialarının dayanağı olan belgeler ile ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize başvurmaları lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise, ihale kararı 6183 Sayılı Kanunun 97. Maddesi uyarınca feshedilir. Gayrimenkul satış komisyonunca 7 gün müddetle artırmaya çıkartılır. Bu artırmada alacaklılara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana ihale olunur. Birinci defa kendisine ihale olunan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan meshuldür. İki ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5’ten hesap edilir.
6-) Gayrimenkul satış şartnamesi dairemizin icra-satış servisinden temin edilebilir.
7-) İhaleye katılacak olanlar şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin dairemizin icra-satış servisine başvurmaları gerekmektedir.
İlan olunur.
İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kayıtlarında ad ve unvanları ile adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR