ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Daire satışı yapılacaktır

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Muratpaşa Demircikara ve Üçgen mahallesinde Meskenler
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17/1 ve 2. maddesine göre ilan edilerek aynı Kanunun 45. maddesi göre açık ihale usulü ile satılacaktır.
Satılacak taşınmazların;

S.No İlçesi Mahallesi Ada Parsel Alanı Arsa Payı Cinsi Bağ.Böl.
No
Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Muratpaşa Demircikara 4347 1 5.174 1290/36218 Mesken A/32 980.000 29.400 22.11.2018 15.00
2 Muratpaşa Üçgen 1300 12 490 35/490 Mesken 14 189.000 5.670 22.11.2018 15.10


2- Şartnameler Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.
3- İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Söz konusu taşınmazlar 7061 sayılı Kanunun hükümlerine tabidir.
5- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.
GERÇEK KİŞİLERDEN:
5.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,
5.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
5.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
5.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
5.5- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
5.6- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
5.7- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.8- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.9- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.
6- Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR