SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Daire satış ihalesi yapılacaktır

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861932
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : AYVALI MAH. / ETLİK
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayvalı Mahallesi, Mehtap Caddesi, Gürlek Apartmanı, No: 7, Kat: 3, Daire satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8  Ulus / ANKARA
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
Dosya No: 2018/38SATIŞ

T.C.

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi
Gayrimenkul Satış İlanı

Kurumumuzca bir borçtan dolayı, haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacaktır.
1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:
İli / İlçesi / Mah : Ankara / Keçiören / Sancaktepe
Ada / Parsel No / Cilt / Sayfa No / Cinsi : 31552 /7 / / / Konut
2-İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Taşınmaz Ayvalı Mahallesi, Mehtap Caddesi, Gürlek Apartmanı, No: 7, Kat: 3, Daire: 14, Keçiören/ANKARA açık adresinde yer almaktadır. 146. Caddesi üzerinde batı istikametinde ilerlenildikten sonra caddeyi sağ koldan kesen Mehtap Caddesine dönülür.Bu cadde üzerinde yaklaşık 80 metre ilerlenildikten sonra sol kolumuz hizasında konu taşınmazın yer aldığı 7 nolu ana taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın bulunduğu bölge, Şehir merkezine yakın konumda olup, yapılaşma açısından rağbet görmektedir. Ayvalı Mahallesi genellikle alt ve orta gelir grubunun yaşamayı tercih ettiği bir bölgedir.Yakın çevrede aynı yıllarda inşa edilmiş ve yeni inşaatların oluşmakta olduğu, 4-5 katlı konut imarlı adalar mevcut olup ,sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Ulaşım olanakları bakımından sorununun olmaması, alt yapı ve yolların tamamlanmış olması gayrimenkulün değerine olumlu yansımaktadır. Konu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul 923,00 m² alanlı, 31552 ada 7 parsel ve üzerinde ayrık yapı nizamında, betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. Değerleme konusu ana taşınmaz 2 bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. 2.bodrum kata; sığınak, su deposu, kapıcı dairesi, 1.bodrum katta 1,2,3,4 nolu meskenler, zemin katında; 17 nolu dükkan ve bina girişi, 3 Normal katın her birinde 4 er adet mesken bulunmaktadır. Binanın dış cepheleri sıva üzerine akrilik esaslı boyadır. Bina girişi doğu cepheden, zemin kattan sağlanmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. Binanın giriş kapısı demir doğramadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.Parsel 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında, parselasyonu ve 18. Madde uygulaması yapılmış, net parseldir. Parsel eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Bölgede imar yolları açıktır.
3-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak tam hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 175.000,00-TL-[YüzyetmişbeşbinTL] olarak tespit edilmiştir.
4-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u 13.125,00-TL[OnüçbinyüzyirmibeşTL] oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzları, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları(teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir)en geç ihale günü, ihale saatine kadar Merkezimiz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.
5-Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 09.10.2018 gün, 14:00–14:10 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 16.10.2018 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.
6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
7-Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir.
8-Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.
9-Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, temin edilebilir.

Adres : Rüzgarlı Cd. No: 8 Ulus / ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat Turan KOTAN. İcra Memuru

Telefon : ( 0.312) 3104625-1412 Fax : (0 312 ) 311 16 39 Servis : İcra Satış Servisi KD-icra
e-posta : ankarasgm@sgk..gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr!
10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisince tahsil olunur.
11-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
12-İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin, %7,5’u olan 13.125,00.-TL[OnüçbinyüzyirmibeşTL] geçici teminatı nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzlarını birinci açık arttırma günü olan 09.10.2018 günü saat 14:10’a, alıcı çıkmaz ise ikinci açık arttırma günü olan 16.10.2018 günü saat 14:10’a kadar Merkezimiz İcra Satış komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.
13-Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz İcra Satış Servisine 2018/38-Satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur.(ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)
14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer.
15-6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
Adres : Rüzgarlı Cd. No: 8 Ulus / ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat Turan KOTAN. İcra Memuru

Telefon : ( 0.312) 3104625-1412 Fax : (0 312 ) 311 16 39 Servis : İcra Satış Servisi KD-icra
e-posta : ankarasgm@sgk..gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR