TOKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 72 adet konut satışı yapacaktır

TOKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 09:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale saatinden önce
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1- Aşağıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı kamu konutları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Öncelikli alım hakkı sahibi dışındaki katılımcılar için satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.
5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Tokat Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.
6- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,
(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
(4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
7- İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
8- Satışı yapılan kamu konutları 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
9- Satışı yapılan kamu konutları KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
10- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Sıra No

TAŞINMAZ NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²)

ARSA PAYI

BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİĞİ

BLOK NO

KAT NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM ALANI (m²)

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

1

60010117678

Tokat

Merkez

Çağgölü

381

245

228,58

1/4

Mesken

1

Bodrum

1

90

125.000,00

12.500,00

21.07.2020

09:00

2

60010117679

Tokat

Merkez

Çağgölü

381

245

228,58

1/4

Mesken

1

Zemin

2

104

170.000,00

17.000,00

21.07.2020

09:10

3

60010117680

Tokat

Merkez

Çağgölü

381

245

228,58

1/4

Mesken

1

1

3

108

175.000,00

17.500,00

21.07.2020

09:20

4

60010117681

Tokat

Merkez

Çağgölü

381

245

228,58

1/4

Mesken

1

2

4

108

175.000,00

17.500,00

21.07.2020

09:30

5

60010101644

Tokat

Merkez

Çağgölü

351

73

400

25/300

Mesken

1

2

3

130

220.000,00

22.000,00

21.07.2020

09:40

6

60010101645

Tokat

Merkez

Çağgölü

351

73

400

25/300

Mesken

1

2

4

124

210.000,00

21.000,00

21.07.2020

09:50

7

60010117648

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

Bodrum

1

95

125.000,00

12.500,00

21.07.2020

10:00

8

60010117657

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

1

2

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

10:10

9

60010117658

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

1

3

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

10:20

10

60010117659

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

2

4

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

10:30

11

60010117660

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

2

5

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

10:40

12

60010117661

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

3

6

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

10:50

13

60010117662

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

3

7

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

11:00

14

60010117663

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

4

8

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

11:10

15

60010117664

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

4

9

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

11:20

16

60010117665

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

5

10

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

11:30

17

60010117666

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

A/Blok

5

11

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

11:40

18

60010117667

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

Zemin

1

95

125.000,00

12.500,00

21.07.2020

13.30

19

60010117668

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

1

2

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

13:40

20

60010117669

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

1

3

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

13:50

21

60010117670

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

2

4

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:00

22

60010117671

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

2

5

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:10

23

60010117672

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

3

6

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:20

24

60010117673

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

3

7

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:30

25

60010117674

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

4

8

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:40

26

60010117675

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

4

9

95

145.000,00

14.500,00

21.07.2020

14:50

27

60010117676

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

5

10

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

15:00

28

60010117677

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

471

1142,45

1/22

Mesken

B/Blok

5

11

95

140.000,00

14.000,00

21.07.2020

15:10

29

60010117019

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

90 / 2.670

Mesken

A/Blok

Bodrum

1

130

160.000,00

16.000,00

21.07.2020

15:20

30

60010117020

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

A/Blok

Zemin

2

132

185.000,00

18.500,00

21.07.2020

15:30

31

60010117021

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

A/Blok

Zemin

3

132

185.000,00

18.500,00

21.07.2020

15:40

32

60010117022

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

120 / 2.670

Mesken

A/Blok

1

4

132

190.000,00

19.000,00

21.07.2020

15:50

33

60010117023

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

120 / 2.670

Mesken

A/Blok

1

5

132

190.000,00

19.000,00

21.07.2020

16:00

34

60010117024

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

A/Blok

2

6

132

190.000,00

19.000,00

21.07.2020

16:10

35

60010117025

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

A/Blok

2

7

132

190.000,00

19.000,00

21.07.2020

16:20

36

60010117026

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

A/Blok

3

8

132

190.000,00

19.000,00

21.07.2020

16:30

37

60010117027

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

A/Blok

3

9

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

09:00

38

60010117028

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

A/Blok

4

10

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

09:10

39

60010117029

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

A/Blok

4

11

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

09:20

40

60010117030

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

90 / 2.670

Mesken

B/Blok

Bodrum

1

125

155.000,00

15.500,00

22.07.2020

09:30

41

60010117031

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

90 / 2.670

Mesken

B/Blok

Bodrum

2

125

155.000,00

15.500,00

22.07.2020

09:40

42

60010117032

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

B/Blok

Zemin

3

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

09:50

43

60010117033

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

B/Blok

Zemin

4

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

10:00

44

60010117034

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

120 / 2.670

Mesken

B/Blok

1

5

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

10:10

45

60010117035

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

120 / 2.670

Mesken

B/Blok

1

6

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

10:20

46

60010117036

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

B/Blok

2

7

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

10:30

47

60010117037

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

B/Blok

2

8

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

10:40

48

60010117038

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

B/Blok

3

9

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

10:50

49

60010117039

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

130/ 2.670

Mesken

B/Blok

3

10

132

190.000,00

19.000,00

22.07.2020

11:00

50

60010117040

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

B/Blok

4

11

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

11:10

51

60010117041

Tokat

Merkez

Kaleardı

1284

468

3775,63

110 / 2.670

Mesken

B/Blok

4

12

132

185.000,00

18.500,00

22.07.2020

11:20

52

60010117682

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

Zemin

1

52

75.000,00

7.500,00

22.07.2020

11:30

53

60010117683

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

Zemin

2

60

85.000,00

8.500,00

22.07.2020

11:40

54

60010117684

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

Zemin

3

50

70.000,00

7.000,00

22.07.2020

13.30

55

60010117685

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

Zemin

4

54

75.000,00

7.500,00

22.07.2020

13:40

56

60010117686

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

1

5

67

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

13:50

57

60010117687

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

1

6

70

110.000,00

11.000,00

22.07.2020

14:00

58

60010117688

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

1

7

67

100.000,00

10.000,00

22.07.2020

14:10

59

60010117689

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

1

8

70

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

14:20

60

60010117690

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

2

9

67

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

14:30

61

60010117691

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

2

10

70

110.000,00

11.000,00

22.07.2020

14:40

62

60010117692

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

2

11

67

100.000,00

10.000,00

22.07.2020

14:50

63

60010117693

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

2

12

70

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

15:00

64

60010117694

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

3

13

67

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

15:10

65

60010117695

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

3

14

70

110.000,00

11.000,00

22.07.2020

15:20

66

60010117696

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

3

15

67

100.000,00

10.000,00

22.07.2020

15:30

67

60010117697

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

3

16

70

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

15:40

68

60010117698

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

4

17

67

100.000,00

10.000,00

22.07.2020

15:50

69

60010117699

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

4

18

70

105.000,00

10.500,00

22.07.2020

16:00

70

60010117700

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

4

19

67

95.000,00

9.500,00

22.07.2020

16:10

71

60010117701

Tokat

Merkez

Meydan

2425

13

916,38

1/20

Mesken

1

4

20

70

100.000,00

10.000,00

22.07.2020

16:20

72

60010100944

Tokat

Merkez

Oğulbey

648

62

357

25/170

Mesken

1

3

6

90

120.000,00

12.000,00

22.07.2020

16:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR