Yazdır

SGK İSTANBUL İCRA SATIŞ BİRİMİ

Çatı piyesli daire satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448027
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DİRİLİŞ POSTASI 22.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 08.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : SGK İstanbul İcra Satış Birimi ihale salonu Hızırbey Cad. No:136/3 Göztepe/İstanbul
Niteliği, Türü, Miktarı : atışa konu taşınmaz, tapu kayıtlarında İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 4227 parselde bulunan 149,30 m² yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan , 3. Kat, 5 numaralı bağımsız bölümde bulunan 40/160 arsa paylı, çatı piyesli daire
İhale Kayıt No : 2012/308
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İstanbul İcra Satış Birimi

Gayrimenkul Satış İlanı

Dosya No: 2012/308

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri:

Tapu kaydı : Satışa konu taşınmaz, tapu kayıtlarında İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 4227 parselde bulunan 149,30 m² yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği arsa olan , 3. Kat, 5 numaralı bağımsız bölümde bulunan 40/160 arsa paylı, çatı piyesli daire niteliğindeki taşınmazdır.

Hali hazır durumu ve nitelikleri : Satışa konusu taşınmaz; İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Yıldırım Mahallesi, Gürsel Sokak, No: 18, Daire: 5 posta adresinde yer almaktadır. Ana taşınmaz; 149,30 m² yüzölçümüne sahip parsel üzerinde, blok nizamda, betonarme karkas yapı tarzında, bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat, çatı arası kat olarak inşa edilmiştir. 1. bodrum katta; 1 adet daire, zemin katta; 1 adet daire, 1-2. normal katlarda; 1'er adet daire, 3. normal katta; 1 adet çatı piyesli daire yer almaktadır. Binada toplam 5 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi zemin kattan ve Gürsel Sokak üzerinden sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmaz, 3.normal ve çatı katta, tek daire konumunda yer almakta olup, onaylı projesine göre 3. normal katta; antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc hacimlerinden oluşmakta brüt; toplam 110 m2, çatı arasında; oda, duş hacimlerinden oluşmakta ve toplam 25 m²'dir. Taşınmaz onaylı projesine göre toplam brüt; 135 m²'dir. Taşınmazın yer aldığı parsel; Bayrampaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan yazılı bilgiye göre 21.11.2005 tastik tarihli 1/1000 Ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında, "Blok Nizam" hmaks: 12,50 m, yapılaşma koşullarında "Konut Alanı” nda kalmaktadır. Bayrampaşa Belediyesi, İmar Müdürlüğünde ana yapı için; 07.11.2002 tarih, 2002/2570 numaralı yapı ruhsatı almıştır. Ruhsat; 3/B yapı sınıfında, 1 kat yol seviyesi altında, 4 kat yol seviyesi üzerinde olmak üzere 5 katlı yapıda, 5 adet daire için ortak alanları ile beraber toplam 645,92 m2 kapalı alan için verilmiştir.

Muhammen Bedeli: 475.000,00-TL (Dört Yüz Yetmiş Beş Bin Türk Lirası)

Satış Şartları:

1. açık arttırma: 08.11.2016 günü saat: 10:00-10:05 arası SGK İstanbul İcra Satış Birimi ihale salonu Hızırbey Cad. No:136/3 Göztepe/İstanbul adresinde

2. açık arttırma: 15.11.2016 günü saat: 10:00-10:05 arası SGK İstanbul İcra Satış Birimi ihale salonu Hızırbey Cad. No:136/3 Göztepe/İstanbul adresinde yapılacaktır.

KDV oranı % 1 dir. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15/11/2016 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır.

(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/308 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık İstanbul 3 no’lu Muhasebe Birimi seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.

Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı ilanen tebliğ olur .

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR