İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Beşiktaş/Dikilitaş Mahallesinde 201 m² mesken ihale ile satılıktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi 2.235,00 Metre kare arsa üzerindeki 93,00 m2 ve 108 m2 lik daire (2 ayrı daire fiziksel olarak tek daire olarak kullanılmaktadır.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Sıra No İli İlçesi Mahalle Pafta No Ada No Parsel No Alan/M2 Hisse Cinsi Tahmini Bedel Geçici Teminat (%3) AÇIKLAMA
1 İSTANBUL Beşiktaş Dikilitaş 59 1397 30 (61 ve 62 nolu bağımsız bölümler) 201,00 m2 Güner ÖZAKIN İstanbul Üniversitesi Daire Tışanmazların toplam tahmini bedeli 1.824.458,67-TL'dir. Taşınmazların 1/4 hisse bedeli üzerinden KDV tahsil edilecektir. 54.733,76-TL 2.235,00 Metre kare arsa üzerindeki 93,00 m2 ve 108 m2 lik daire (2 ayrı daire fiziksel olarak tek daire olarak kullanılmaktadır.)
Mülkiyetin 1/4 hissesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 3/4 hissesi Güner ÖZAKIN'a ait yukarıda İli, İlçesi, pafta no, ada no, parsel no, tahmini bedeli geçici teminatı ve vasfı yazılı taşınmazlar 2886 Devlet İhale Kanunun 45.maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik gereğince ihale komisyonu önünde tekliflerini artırma suretiyle 03.10.2019 Perşembe günü saat 11:00''de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonunda yapılacak ihale ile peşin bedelle satılacaktır.
İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini 500,00-TL bedel karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan temin edebilirler.
Üniversitemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
1- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
A-İSTEKLİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE
a) Nüfus cüzdan sureti,
b)Kanuni İkametgah Belgesi
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
d) % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)
e) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı
f) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname
g) Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu
h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur
B-İSTEKLİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE,
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi
b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname
c) Temsilcinin kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösterir belge
ç) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge
d) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler
e) Vekaleten ihaleye katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f) % 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak ve ödendiğine dair dekont (Türk Parası, limit dahilinde mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu)
g) Satış Şartnamesi satın alındığına dair dekont aslı
h)Taşınmaz mal satış şartnamesinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu
ı) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vermek zorunludur
2- İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
3-İhaleye katılacaklar şatış şartnamesini 500,00-TL karşılığında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosundan alabilirler, İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait bilgiler Taşınmazlar Bürosunda görülebilir.
4- Yapılan ihale sonucunda oluşan ihale bedeli, 3/4 hisse malikine tebliğ edilir. Hisse maliki bu bedel üzerinden satın almak istemesi ve tebligattan itibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelini peşin yatıracaktır. Bu durum en yüksek teklif veren istekliye bildirilir. Ancak, 3/4 hisse malikinin aynı süre içerisinde kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması yada yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde en yüksek teklif veren istekliye tebligat gönderilerek ihale bedelini peşin ödemesi gerektiği bildirilir.
5-Satışı yapılacak taşınmazlar açık teklif usulüne göre,daha sonra açık artırmaya dönüştürülerek isteklilerin ihale komusyonu önünde tekliflerini belirtmeleri suretiyle ihale edilecektir. Teminat yatıran istekliler pey sürmek zorundadır. Pey sürülmez ise teminat irat kaydedilecektir.
6- Pey aralığı 50.000,00-TL'dir.
7-Tahmini bedele vergi ve resimler dahil değildir. Vergi, resim ve sözleşme giderleri alıcıya aittir.
8-Taşınmaz mal tesliminde 1/4 hisse bedeli üzerinden KDV alınacaktır.
9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde müşteri ihale bedelini peşin ödeyecektir.
10-İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
11-İta Amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya taahhütlü mektupla tebliğ edilir.
12-Posta ile yapılacak müracaatlarda; teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
13- Sonradan ulaşan teklifler kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelbilecek gecikmelerden dolayı idare veya komuisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez
14-Satışa konu taşınmazlar mesai saati içerisinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosu ile irtibata geçilerek bulundukları yerde görünebilinir.
1397 ada 30 parsel ( 61 ve 62 nolu bağımsız bölümler): Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Cad No 36 Sinan Apt. No 61 ve 62 Beşiktaş/İSTANBUL
15-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmazlar Bürosuna en geç ihale tarih gün saat'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
16- Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim, harç, tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar alıcıya ait olup, taşınmazların 1/4 hissesine KDV uygulanacaktır.
17- İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışa, satış şartnamesi hükümleri uygulanır.
18- Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ve ortakların her birinden istenilen belgeler ile noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi
İLAN OLUNUR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR