Yazdır

OĞUZELİ BELEDİYE BŞK.

Belediyeye ait arsa ve konut ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493911
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

METROPOL 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
METROPOL 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 09.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

OĞUZELİ BELEDİYESİ ARSA ve KONUT SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;
a) Adı : Gaziantep / Oğuzeli Belediyesi
b) Telefon numarası : (0 342) 5713014
d) Faks numarası : (0 342) 5713016
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
a) İhale usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi ( c) fıkrası gereğince Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.
b) İhale 09/12/2016 cuma günü saat 14:00 de belediyemiz encümen salonunda yapılacak olup evraklar 09/12/2016 cuma günü en geç saat 12:00 ye kadar istenilen evrakları temin ederek müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saat haricinde kesinlikle müracaat kabul edilmeyecektir.

c) İhalenin yapılacağı adres : Oğuzeli Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümen/Meclis Toplantı Salonu.
MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Sıra no

İlçe/Mahalle

Niteliği

Ada

Parsel

Alan
( m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli KDV dahil

Geçici Teminat (%3)

1

Oğuzeli/Körkün

Arsa

339

8

1739,09 m2

A-2 Konut

278.255,00 TL

8.350,00 TL

KONUTLAR

SAYI

Mahalle

Ada

Prs.

Blok

Kat

B.B.N

Durum

Niteliği

Yön

Alan

Muammer Bedel

Geçici Teminat

3

Şahinbey

464

19

C

Zemin

7

3+1 daire

Mesken

D-G

153,54

119.000,00 TL

3.570,00 TL

4

Şahinbey

464

19

C

Zemin

8

3+1 daire

Mesken

K-B

153,58

119.000,00 TL

3.570,00 TL

5

Şahinbey

464

19

C

Zemin

9

3+1 daire

Mesken

G-K-D

159,55

128.000,00 TL

3.840,00 TL

6

Şahinbey

464

19

C

1. Kat

11

3+1 daire

Mesken

D-G

153,54

128.000,00 TL

3.840,00 TL

7

Şahinbey

464

19

C

2.Kat

15

3+1 daire

Mesken

D-G

153,54

131.000,00 TL

3.930,00 TL

MADDE 4-ÖDEME ŞEKLİ :

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, ihalenin tebliğini müteakip 10 takvim günü içerisinde Kesin Teminatı yatırmaları, Arsa Bedeli Ödemesi ihaleden sonra 30 takvim günü içerisinde yatırmaları ve 10. maddede belirtilen ihale masraflarının tamamını peşin olarak ödeyeceklerdir. Konutların ödemesi ihaleden sonra 20 takvim günü içerisinde %30 kalan tutarın tapu devrinden önce yatırılması 10. maddede belirtilen ihale masraflarının tamamını peşin olarak ödeyeceklerdir. Verilen süre içerisinde bu bedellerin tamamının ödenmemesi durumunda ikinci bir ihtara gerek kalmadan ihale tek taraflı fesh edilerek yatırmış olduğu teminat belediye hesabına irat kayıt edilir. İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:
İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında alınacaktır.

1-)Gerçek Kişilerden
a) Başvuru Dilekçesi.
b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği
c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,
e) İkametgâh belgesi,
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti
g) Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 100,00 TL dir.)
i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)
j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)
2-Tüzel Kişilerden
a- Başvuru Dilekçesi.
b- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
c- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
d- Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu
e- Vekaleten Katılma Durumunda Vekaletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)
f- İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri diğer odalardan ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
g- İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 100,00 TL dir.)
h- Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi . (Belediyeden alınacaktır.)
i- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
MADDE 6- Belediye Encümeni, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR