SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Ankara/Çankaya'da 3+1 daire SGK'dan satışa sunulmuştur

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI RÜZGARLI SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036742
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ANITTEPE MAH. / MALTEPE
Oda Sayısı : 3+1
: 133
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TİCARİ HAYAT 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/20 SATIŞ 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 15:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacaktır.
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi
Gayrimenkul Satış İlanı

Dosya No: 2018/20 SATIŞ

Kurumumuzca bir borçtan dolayı, haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde yapılacaktır.

1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:
İli / İlçesi / Mah : Ankara / Çankaya / Anıttepe
Ada / Parsel No / Cilt / Sayfa No / Cinsi : 4249 / 15 / 25 / 2440 / Konut

2-İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Ankara İli, Çankaya İlçesi, Anıttepe Mahallesi, 4249 ada, 15 parselde kayıtlı 625,00 m2 yüzölçümlü, 125/1490 arsa pay/paydalı, 1/2 hisseli, 6 numaralı bağımsız bölümde kayıtlı ve Konut niteliğindedir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu bina; bodrum, zemin, asma, 4 normal kat olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Binanın açık otoparkı bulunmaktadır. 6 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, binanın 2. katında, bina girişine göre sağ ön yan ve arka cephede konumlu olup kuzey, doğu ve batı cephelidir. Konut giriş hol + 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + 1 banyo + 1 wc + 2 balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 133 m² alanlıdır.

3-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak 1/2 hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 170.000,00-TL (YüzyetmişbinTL) olarak tespit edilmiştir.

4-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u 12.750,00-TL (OnikibinyediyüzelliTL) oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzları, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (Banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları (teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir) en geç ihale günü, ihale saatine kadar Merkezimiz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.

5-Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 27.08.2019 gün, 15:15–15:20 saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.08.2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir.

8-Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.

9-Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, temin edilebilir.

10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisince tahsil olunur.

11-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12-İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin, %7,5’u olan 12.750,00-TL (OnikibinyediyüzelliTL) geçici teminatı nakit olarak veya bankaya yatıranların makbuzlarını birinci açık arttırma günü olan 27.08.2019 günü saat 15:15’a, alıcı çıkmaz ise ikinci açık arttırma günü olan 28.08.2019 günü saat 15:15’a kadar Merkezimiz İcra Satış komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.

13-Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz İcra Satış Servisine 2018/20 Satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur. (ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer.

15-6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR