ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Altındağ'da 2+1 daire ihaleyle satılacaktır

ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091302
Şehir : Ankara / Altındağ
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
YENİDOĞAN Mahallesi,ZEMİN kat, Bağ. Böl. No: 2 ALTINDAĞ / ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ULUS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Amme alacağının tahsili için haczedilerek satılmasına karar verilen ve aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz, satış komisyonumuzca açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
1) Gayrimenkulün Bulunduğu Adres: YENİDOĞAN Mahallesi, ZEMİN kat, Bağ. Böl. No: 2 ALTINDAĞ / ANKARA
2) Gayrimenkulün Özellikleri: Değerlemesi yapılan gayrimenkul Ankara İli , Altındağ İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 4634 Ada, 23 Parselde 261.00 metre kare yüz ölçümlü arsa üzerinde bulunan 8 daireli apartmanın zemin katında 2 nolu dairedir. Bahse konu daire 2+1 arka ve yan cephelidir. Daire kapısı çelik kapı, iç kapılar pres kapı, daire iç yapısı normal bakımsız dairedir. Camlar PVC ve demirlidir. Dairenin altı açık otoparktır. Bahse konu gayrimenkulün bulunduğu bina konum itibari ile Eflatun Sokağa cephelidir. Dr. Sami Ulus Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nin bir arka sokağındadır. Babür Caddesine 200 m. , Altındağ caddesine 250 m. , Dışkapı Yıldırım Beyazıt Meydanı’na 4 km, Ulus’a 2 km, Şehir Merkezi Kızılay’a 4km. (kuşuçuşu) mesafededir. (Alıcıların teklif vermeleri halinde gayrimenkul yerinde görülerek; mevcut haliyle satın alacakları kabul edilecek, satış sonrası itirazları reddedilecektir.)
3) İHALE YERİ İHALE GÜNÜ ve SAATİ: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı İhale Salonu
Birinci Satış Tarihi ve Saati: 12/12/2019 Perşembe günü saat 15:00 ( bu tarihte satış gerçekleşmezse )
İkinci Satış Tarihi ve Saati: 19/12/2019 Perşembe günü saat 15:00
4) RAYİÇ BEDEL: 90.000,00 ( Doksanbin) TL
5) Birinci ihale yukarıda belirtilen yer ve saatte açık artırma usulüyle yapılacak olup, arttırmada gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve yapılmış ve/veya yapılacak satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadarki , ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte yapılmış ve/veya yapılacak masrafları da aşması lazımdır. Aşmazsa satış yapılamaz. Komisyon, amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif edilmesi esasına göre satış yapmayabilecektir.
6)Artırmaya iştirak edenlerden alınacak teminat tutarı; gayrimenkul için takdir edilen kıymetin %7.5’ i olan 6.750 TL (Altıbinyediyüzelli-TL) nispetinde teminat alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nın 10. maddesinde belirtilen; 1.Para, 2.Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,3.Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4.Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir ) kabul edilecektir.
7) Şartname; ilan tarihinden itibaren Ulus Vergi Dairesi İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.
8) Teminat miktarı Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün veznesine yatırılacak ve yatırıldığına dair alındı ‘’Gayrimenkul Satış Komisyonu’’ na ihale saatinden önce teslim edilecektir.
9)İhaleye iştirak edenlerin satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı, muhteviyatını kabul ettiği, mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.
9)Satış peşin para ile yapılacak olup, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi satış bedeli Vergi Dairesi veznesine yatırılır. Tellaliye resmi, KDV %18, İhale Damga Vergisi, Tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.
10)İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
11)İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebligat yapılamayan ilgililere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR