ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 adet daire kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00785490
Şehir : Ankara / Altındağ
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 13.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SONSÖZ 16.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet daire-510 m2 (7-8 numaralı dairelerin toplam yüzölçümü)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası       Toplantı Odası Ulus/ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KALE İŞ HANI İÇİNDE BULUNAN 7-8 NUMARALI DAİRELERİ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI
ANKARA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


“Kale İş Hanı içinde bulunan 7-8 numaralı dairelerin kiralama işi” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin:

 1. Adresi :19 Mayıs Spor Kompleksi İçerisi Ulus/ ANKARA

 2. Telefon ve fax : 3123092100-3123241026


2-İhale Konusu Taşınmaz Malın:

 1. Yerin Adı ve Adresi : Hisarpark Cad. Kale İş Hanı no:16 Ulus/ ANKARA

 2. Niteliği : 2 adet daire

 3. Yerin yüzölçümü : 510 m2 (7-8 numaralı dairelerin toplam yüzölçümü)

 4. Muhammen bedeli : Yıllık tahmini kira bedeli 24.000,00-TL (KDV, Stopaj ve diğer paylar hariç)

 5. Geçici Teminatı : 720,00-TL

 6. Kira Süresi : 12 aydır

3- İhalenin:

 1. Yapılacağı yer : Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü- Hizmet Binası Toplantı Odası Ulus/ANKARA

 2. Tarih ve Saati : 26.04.2018 Perşembe Saat: 10.30

4- İhale Şartnamesinin Görülebileceği ve Alınabileceği Adres:
İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün İhale Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL bedelle satın alınabilir.
5-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

 1. İkametgâh İlmühaberi ( altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

 2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz

edilecektir.) veya onaylı nüfus kayıt örneği,

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin ise, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya İşletmeler Birimimizce onaylanmış fotokopisi,

 2. Geçici teminat,

 3. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

 4. SGK borcu, Vergi Borcu olmadığına dair belge,

 5. Kurumumuza yasal borcu olmadığına dair belge,

 6. İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve (b) bendindeki belgeler,

 7. İhale Şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi,

 8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR